آماده همکاری با دولت هستیم

Shargh - - اقتصاد - غلامحسین شافعی . رئیس اتاق بازرگانی ایران

رقابتها به پایان رســید و تبدیــل آن به رفاقت، میتواند بــه تقویت وحدت منجر شــود. همانطور کــه مقام معظم رهبری تأکید کردنــد، اتحاد و اتفاق عمومی، عامل استحکام و اقتدار ملی است. وحدت و همدلــی میتوانــد گفتمــان ملی را در راســتای توســعه تقویت کند تا ساخت اقتصاد ایران با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.از رئیسجمهور منتخب دوره دوازدهم، توجه به خواستههای عموم مردم به ویژه فعالان بخش خصوصی را خواســتارم. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، آمادگی خود را برای همراهی و همکاری با دولت دوازدهم اعلام میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.