تحقق برنامههای اقتصادی با تداوم دولت تدبیر

Shargh - - اقتصاد - عبدالناصر همتی . رئیس کل بیمه مرکزی

اطمینان دارم تداوم سیاستهای دولت تدبیر و امید، میتواند موجب تحقق برنامهها و اهداف مــورد نظر در زمینههــای اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگــی، سیاســی و بینالمللی شــود. به یقین صنعت بیمه کشــور مانند گذشته یار و یاور دولت بــرای برقــراری آرامــش و اطمینــان در جامعه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.