پشتیبانی ایرانیان از راه این دولت

Shargh - - اقتصاد - ولیاله سیف . رئیس کل بانک مرکزی

ورای پیامدهای ملی و فراملی این رخداد، پشتیبانی ایرانیــان از تفکــر و راه این دولت، بــه یقین میتواند ضامن دستاوردهای بیشــتر اقتصادی و معیشتی در طول خدمت دولت دوازدهم باشــد. تصمیم آگاهانه شــما ملت بزرگوار برای ادامه راهی که با تعقل آغاز و بــه ثبات و آرامش در بازارها منتهی شــد، میتواند یاریگر مدیران و بدنه کارشناســان کشــور برای تداوم مسیر عقلانیت و توسعه همهجانبه کشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.