مردم «مليانديشاند و ملي رأي دادند»

Shargh - - يادداشت - منصور معظمی عضو هیئت علمی دانشگاه

انتخابــات دوره دوازدهــم ریاســتجمهوري یك محور بنیادین در رقابتهاي سیاسي داشت؛ یك طرف با اســتفاده از رخدادهاي عدالتخواهي سوسیالیستي جوامع ســرمایهداري میکوشــید وجود تعارضهای اقتصــادي و اجتماعــي بیــن طبقــات و گروههــاي اجتماعي ایران را القا کنــد و در نتیجه خود را نماینده «راندهشــدهها و محروم نگهداشــتهها » در برابر دولت طرفدار «طبقات برخوردار رانتي» ميدانســت و طرف دیگر، در عین پذیرش نابرابريها، راهحل مشکات همه را نه در تمایزبخشــي ستیزهجویانه، بلکه در «مشارکت اجتماعي همــه براي همه مشــکات» ميدانســت. موفقنشــدن نخبــگان طرفــدار ایدههــاي کپيشــده اقتصــادي برابريطلبانــه در جــذب آراي روســتاها، شــهرهاي کوچك و حاشیهنشــینان که امید زیادي به همراهي آنها داشــتند، یك نکته کلیدي را نشان داد و آن این اســت که «آگاهي توزیعشــده متوازن در سطح ملي» به لطف گسترش فناوريهاي ارتباطي در سراسر کشــور، امکان تحمیل تصورات نادرست را بر جامعه از بین خواهــد برد. این موضوع چنــد نتیجه راهبردي را براي انتخابات و دولت پیروز به ارمغان ميآورد:

برخلاف ســال 84، رسانههاي سراســري غیردولتي، دانشِ سیاسي شهر و روستا را به هم نزدیك کرده است

اگر در ســالهاي نهچنداندور، نامــزدي در فقدان رســانههاي نویــن ارتباطــي سراســري و غیردولتــي، با اســتفاده از جنــگ دروغین فقــر و غنا بــه پیروزي دســت یافت و سیاســتهاي عوامگرایانه و غیرعلمي زیانباري را براي کشــور در حوزههاي مختلف داخلي و خارجي به بار آورد، امروز رســانههاي نوین ارتباطي مردممحور هم از تحمیل ایده دروغین تقابل اجتماعي جلوگیري کردند و هم با افشا و همهگیرکردن زیانهاي دولتهــاي عوامگــرا، از تکــرار تجریــه ســال 84 در سوءاســتفاده از مشــکات اقتصادي مــردم جلوگیري کردنــد. اهتمام دولــت در تداوم فعالیت رســانههاي اجتماعي مردممحور و کمتر در کنترل جهتگیريهاي رسمي سبب شد اقشار محروم و کمتر برخوردار در دام تفرقههــاي بيحاصل و ناصحیــح اجتماعي فقر و غنا قرار نگیرند.

مردم «ملياندیشانــد و ملي رأي دادنــد» و دولت آینده را «ملي» ميخواهند

انتخابات اخیر نشان داد مردم با مشکات گوناگون صنفي و خاص خود، راهکار حل آن را در «برنامههاي ملــي و برگرفته از همه نخبــگان ملي» ميدانند؛ این موضوع وظیفه خطیري را دربــاره دولت آینده ایجاد ميکنــد که مردم انتظار دارنــد دولت منتخب در دام رویکردهــاي یکجانبهنگــر قــرار نگیــرد و تاش کند ضمن توجه بــه اجرائيکردن موارد وعدهدادهشــده، به دغدغهها و مطالبات مشــروع کساني که به رقباي او اقبال نشــان دادهاند نیز توجه کند تا از یك ســو از پتانسیل تهدید ایجاد دوگانگيهاي تضادآمیز در آینده جلوگیري و از ســوي دیگر عما نیز ثابت کند که مانند تفکر و اقــدام انتخاباتي عموم مردم، حل مشــکات کان و ســاختاري کشور نیازمند مشــارکت و همدلي همه نخبگان دغدغهمند از هر گروه سیاســي اســت. نکته مهمي که لازم اســت دولت بعدي به آن توجه کند این اســت که «هرچند فقرا و حاشیهنشــینان نیز مانند دیگر اقشــار به رویکرد ملــي و اعتدالي در حل مشکات خود توجه میکنند؛ اما این به معناي فقدان مشــکات و شــکافهاي اقتصــادي و اجتماعي در جامعه ایران نیست»؛ ازاینرو دولت آینده باید کاهش این شــکافها را مد نظر قرار دهد که درغیراینصورت ممکن اســت محرومان و حاشیهنشــینان به رویکرد ملي بياعتماد شوند.

شــبكههاي اجتماعي ناظــر اقدامــات دولت آینده هستند

درست است که عموم مردم بهدلیل «آگاهيهاي توزیعشــده متــوازن» از ایجــاد دوگانگيانگاريهاي مخرب سیاسي و اقتصادي جلوگیري کردند و «ایدههاي ملــي و اعتدالي دولت» را براي تحقق خواســتههاي گاه متفاوت خود )براساس پایگاه اجتماعي مختلف( پذیرفتند؛ اما همین شبکههاي اجتماعي، ابزار مؤثري در نظارت بر رفتارهــاي دولتمردان براي عموم مردم فراهم ميکنند. در حقیقت، شبکههاي اجتماعي نوین تلفیقي از «حمایت و پشــتیباني» و «نظارت» بوده که منجر به «نظارت دائم» بر رفتارهاي کنشگران خواهد شــد. دولت دکتر روحاني با حمایت از وجود و تداوم فعالیــت این رســانههاي نوین اجتماعــي تاش کرد از تحمیــل دوگانگي بر مردم از ســوي رقبا جلوگیري و مردم حاشــیه، روســتاها و شــهرهاي کوچك را به حمایت از نــگاه کان و ملي خــود معطوف کند؛ اما درصورتيکــه نتوانــد کارآمدي خــود را در نگاه ملي به مشــکات ملي و حــل تعارضها و شــکافهاي اجتماعي به اثبات برســاند، همین رسانهها موجبات شکست او را فراهم خواهند آورد.

در مجمــوع، انتخابــات دوره دوازدهــم ریاســتجمهوري ایران نویدبخش این نکته اســت که اکثریت مردم از همه اقشــار با آگاهيیابي مشــترك از طریق ابزارهــاي نوین ارتباطي، راهکار حل مشــکات خود را در گفتمان اعتدالي و ملي دولت جستهاند و این آغاز مســئولیت سنگین دولت آینده دکتر روحاني است کــه باید با رویکــرد ملي، اعتدالي، همبســتگيبخش، مشارکتجو، آگاهيبخش، پاســخگو و از همه مهمتر کارآمــد، به اعتماد عمومي مردم پاســخ مثبت دهد تا براي همیشــه، امید نخبگان دوگانهانــگار که بهدنبال بهرهگیــري از مشــکات اقتصادي براي کســب قدرت سیاســي هستند، از ساحت سیاسي کشور رخت بربندد. در اینجاســت که ميتــوان بهواقع بیان کــرد فناوري ارتباطي سبب تعیین چارچوب قدرت سیاسي ميشود که همان «تکنوپلیتیك فناوري ارتباطي» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.