نامهاي به آدرس حجتالاسلام رئیسي

Shargh - - يادداشت -

بسم الله الرحمن الرحیم برادر گرامی حجتالاسلاموالمسلمین رئیسی تولیت محترم آستان قدس رضوی

تــاش ســنگینی در ایــن ایــام انتخابــات در جایــگاه کاندیدای ریاســتجمهوری داشــتید. قبل از هرچیز عاقهمندم به شما و همه همراهان شــما و کســانی که به جنابعالی رأی دادند، خســته نباشید بگویم. کسی نمیتواند نقش شــما و همراهان و عاقهمندانتان را در خلق این حماسه ملی انکار کند.

اکنون و پس از آنکه دوره رقابت تمام شــده اســت، جنابعالی چه بخواهید یا نخواهید، محور جریان قدرتمند اصولگرایی شدهاید. تقریبا همه جبهه اصولگرایی؛ از افراطیترین شاخههای آن تا معتدلترینشان در حمایت از شما به میدان آمدند.

رهبــری معظم انقاب ســالها پیش از دو جناح اصولگــرا و اصاحطلب بهعنوان دو بال مدیریتی کشــور یاد کردند. اخیرا نیز بارها فرمودند مسئله ایشان اصاحطلبی و اصولگرایی نیست.

در جریان اصاحطلبی انســجام نســبی وجــود دارد که یکی از بــرکات آن تصحیح روشهای پیشــین و مهــار تندرویها بوده اســت. رهبری واحد آن هم میتوانــد هویت و شناســنامه برای این مجموعه بسازد.

امــا در جریان اصولگرایی که بال دیگر سیاســی موجود در جامعه ایرانی اســت و کســی نمیتوانــد آن را انکار کند، بعــد از آنکه آقای احمدینــژاد بهعنوان منتخب آنان به جامعه معرفی شــد و بعد در طول ریاستشــان و بهخصوص در دوره دوم تبدیل به مخالف آشــکار اصولگرایی شــد، تشــتت فراوانی ایجاد شد. بعضی شــاخههای آن تحتتأثیر فرهنگی که از زمان آقای احمدینژاد به وجود آمد، بســیار تند و افراطی شــدند. در میان معتدلان هم چنددستگی به وجود آمد و در نتیجه یک جریان سیاســی بیشــتر بهجای حضــور در میدانهای سیاســی متکی به مراکز قدرت شــد که بیشتر میشد آن را به دوپینگ اصولگرایان تشبیه کرد. این دوپینگ از یکسو در مواردی مثل انتخابات پاســخ نمیداد و از ســوی دیگر فاصله آنها را با بدنــه جامعه زیادتر میکند و آنان در کارایی سیاسی کمرنگ شدند. جناب آقای رئیسی شــما از 30 اردیبهشت یک مدیر میانی در این کشور نیستید. یکی از شخصیتهای ملی هستید که در جیب خود رأی نزدیک به ۱6میلیون نفــر را دارید. هر جامعهای که اقلیت را نادیده بگیرد آســیب میبیند. شــما میتوانید این اقلیت را مدیریت کنید. هرروز که در ایام انتخابات، عاوه بر بدنه کلی اصولگرایان، پیوستن تندترین و افراطیترین افراد و جریانات را به کمپین شــما میدیدم خوشحال میشدم. فکر میکردم چه رئیسجمهور بشــوید و چه نشــوید، بودن اینهــا زیر چتر مدیریتی فردی مثل شما بهنفع مصالح کلی کشور است.

این سرمایه را از دســت ندهید. کشور به همکاری همه جناحها - البته با حفظ تفاوت دیدگاه - نیاز دارد. خوشبختانه در سیستم قانونی و برگرفته از قانون اساســی، رهبری انقاب محور وحدت هســتند. زیر چتر ایــن محوریت انقاب میشــود بهجای رویاروییهــا و نزاعهای بیحاصل، همکاری و همدلی را برای پیشــبرد اهداف کان جایگزین کرد.

بداخاقیها که نمونههای زیادی از آن را در ایام انتخابات شــاهد بودیم، جامعه را به دوقطبی خطرناکی سوق میدهد. خود شما بهتر میدانیــد که ایرانیهای امــروز در داخل و خارج بــه برکت هوش و تحصیات عالی، مردمان کمنظیری هســتند. رقمزدن انتخابات با این حجم مشارکت یک معجزه است. همه، مردم را برنده اصلی میدانند.

میتوانیم این انتخابات را نقطهعطفی در وحدت ملی بکنیم. همه ما در دو جناح اشــتباهاتی داشــتهایم که با نگاه به آینده میتوانیم از آنها عبور کنیم. این کار در ســایه منضبطشدن و مدیریتکردن جناحها عملی خواهد شد.

میدانــم و میدانیــد که این کار بــزرگ در هر دو جنــاح با وجود افراطیهــا مخالفــان زیــادی دارد، اما بــا جدیگرفتن شــعار جذب حداکثری میشــود آنها را هم به خوببــودن روش همکاری اکثریت و اقلیت قانع کرد. روشهای مچگیــری و نزاعهای داخلی و مدیریت براســاس صرفا مبانی امنیتی را سالهاســت تجربــه کردهایم. روش مهربانانــه و عاقانه و همکاری برای اهــداف کان باید جایگزین آنها شود و نگاههای پرکینه کم شود.

تکرار میکنم شما با تکیه بر آرای اقلیت و رأی آنها میتوانید نقش برجســتهای داشته باشید. باشد تا اینبار اقلیت و اکثریت رأیدهندگان هــر دو در عرصه سیاســت داخلــی و خارجی دیده شــوند و ادبیات همکاری داشته باشند و منتقدان دلسوز یکدیگر شوند.

بار دیگر به شما بهخاطر کسب اعتماد نزدیک به ۱6 میلیون ایرانی تبریک میگویم. برای همه ایرانیان آرزوی توفیق و پیشرفت دارم.

۳۰ اردیبهشت ۹۶

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.