درسها و عبرتهای انتخابات 96

Shargh - - يادداشت - رضا سلیمانی

سرانجام در روز 29 اردیبهشت ماه پس از فراز و فرودهای فراوان و وقایع تلخ و شــیرین ایام تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری، مردم ایــران بــا فهــم و درک سیاســی بالای خــود، دکتر حســن روحانی را قاطعانه برای دومینبار بهعنوان رئیسجمهوری اســامی ایــران انتخــاب کردند و یــک بار دیگر با آرای معنادار خــود، همدلی، اتحاد، یکپارچگی، شــور و شــعور را در نظام اسامی ایران به نمایش گذاشــتند و در یک کام مشــی اعتدال و عقانیت را برگزیدند و گل کاشتند.

اما وقایــع و اتفاقات دوران اول دولت آقای دکتر روحانــی و بهویژه ماههای آخر ســال 95 و تشــدید آن در دو ماه اول ســال 96 تا روز قبــل از انتخابات، مسائلی نیســت که بشــود به ســادگی از کنار آنها گذشت.

قبل از تشکیل دولت یازدهم، دکتر روحانی مورد بیشــترین هجمه، توهین و افترا از ســوی گروههای انحصارطلــب قــرار گرفــت ولــی با وجــود همه هجمهها و توهینها، ایشان با ارائه برنامههای جامع و بــا حمایت مرحوم آیتالله هاشمیرفســنجانی و بزرگان اصاحات، پیروز انتخابات سال 92 شد. ایشان در چهار ســال دوره اول همچنــان مورد بیمهری و ســنگاندازی معاندان و بدخواهانــش قرار گرفت. به گواهــی تیترها، اخبار و گزارشهای رســانههای خــاص و حتی صداوســیما، هیــچ رئیسجمهوری در تاریخ ایــران به حد و اندازه دکتــر روحانی مورد توهین و هجمه و تخریب مخالفانش قرار نگرفت. از مصاحبههای ســاختگی و نمایشی گرفته تا تیترهای دروغ، شایعهسازی و سیاهنماییهایی که صداوسیما هر شــب و روز علیــه دولت بهویــژه در بخشهای خبری 20:30 انجــام میداد تا ســاخت کلیپهای طنز، تمســخرآمیز و تخریبی علیه دولــت و بهویژه شــخص رئیسجمهور که در این اواخر شاهد بودیم در مصونیت کامل، علنا رئیسجمهور منتخب مردم را دروغگو، متوهــم و... میخواندند که تکرار آن در اینجا در شأن این مقال نیست.

اما جا دارد پس از انتخابات یک «خسته نباشید» و دســتمریزاد هم به مخالفان دکتر روحانی بهویژه ســازمان صداوســیما بگوییم که الحقوالانصاف از هیچ تــاش و ترفندی برای حمایت از یک کاندیدای خاص و تخریب دکتر روحانی فروگذار نکردند و تمام ابــزار و امکانات فرهنگی، تبلیغاتی و توان و توشــه خود را با کمک سازمان صداوسیما به کار گرفتند که دولت مستقر تکدورهای شود و روحانی به دور دوم ریاســتجمهوری راه پیدا نکند. برنامههای تبلیغات رقبا از صداوســیما بهگونهای پخش و نمایش داده میشد که بیشترین تأثیر را بر بیننده بگذارد. نمیدانم جدای از بدنه کارکنان شــریف ســازمان صداوسیما اعــم از خبرنــگاران و عوامــل دیگر، برنامهســازان سیاسی این سازمان تا کی و کجا میخواهند برخاف جریان افکار عمومی حرکت کنند؟!

آیا این تصمیمســازان تا به حــال به این واقعیت مهم و اساســی پــی نبردهاند که مــردم ایران فهیم و عاقلانــد و فــرق تبعیض، تخریب، ســیاهنمایی و بیعدالتی یک جریان خاص سیاسی علیه دولت را با نقد و انتقاد دلسوزانه به خوبی میفهمند؟ متأسفانه در دوران دولــت یازدهم رســانههای مخالف که با هزینه بیتالمال از تجهیزات و امکانات رســانههای سمعی و بصری و مکتوب پیشرفته و فراوان و امنی هــم برخوردارنــد، بدترین توهینهــا و تهاجمات و دروغها را به رئیسجمهور منتخب مردم روا داشتند و تازه دولت مظلوم را هم متهم میکردند که تحمل نقد و انتقاد را ندارد!!

بههرحال امیدواریم دستاندرکاران این رسانهها و سایتها و مسئولان و برنامهسازان سیاسی سازمان صداوســیما با نظــر و خواســت قاطبــه و اکثریت مردم همراه شــوند و از وقایع انتخابات اخیر بهویژه انتخابــات 96 درس عبرت گرفته و بیــش از این در جهت مخالــف جریان افکار عمومی جامعه حرکت نکنند و دست از انحصارگرایی و تبعیض و بیعدالتی بردارند.

بجاســت در ایــن ایام خجســته و مبــارک پس از پیــروزی جریان اعتــدال و عقانیــت در جامعه، بــه روح بلنــد و ملکوتی مرحوم حضــرت آیتالله هاشمیرفسنجانی درود و ســام بفرستیم و عرض کنیم که حضرت آیتالله، چقدر در این روزها در میان ما جای شما خالی است!

سرانجام ســخنی با رئیسجمهور محبوب ایران، دکتر روحانی و دولتمردان ایشــان؛ جناب آقای دکتر روحانی؛ مطمئن باشید مخالفان شما عاوه بر ادامه کارشــکنیها و ســنگاندازیهای گذشــته، در دوره دوم دولت شــما، نیز همچنان به این کارشــکنیها و عداوتها بیشــتر از گذشــته ادامــه خواهند داد و رســانهها، جراید، ســایتها، خبرگزاریهای مخالف و بهویــژه صداوســیما هــم همچنــان، ســعی در پنهانکردن نقاط قوت دولت و برجســتهکردن نقاط ضعف خواهند داشــت. در واقع در دور دوم دولت حضرتعالــی در پــی انتقامگیری نیــز خواهند بود. بنابراین شــما و دولتمردانتان راه سخت و دشواری پیشرو دارید و باید عاوه بر مقابله و خنثیکردن این عداوتها، با اقتدار و عزت با دولتی کارآمد و توانمند و با تکیه بر اراده و عزم راســخ مردمی که خالصانه و وفادارانه به شــما رأی دادند بــا رفع نقاط ضعف و تقویــت نقاط قوت، مشــکات را رفع کرده و برای سعادت و توسعه پایدار ایران عزیز تاش کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.