تشکر از مردم تبريک به روحانی

Shargh - - سیاست -

شنبه سیام ارديبهشــت، روز پيامهای شادباش اول به مردم و دوم به حســن روحانی بود. انتخاب قاطعانه روحانی برای رياســتجمهوری دوره دوازدهم، فعالان سياســی و البته رقبای او به جز رئيســی را بر آن داشت تا دســتبهقلم شــده و هريــک به زبانی بــه تمجيد از حضور حماســی مــردم بپردازنــد و از ســوی ديگر در پيامهــای جداگانه خود، به حســن روحانی مســئوليت خطيــر او در برابر اين اعتماد عمومــی را يادآوری كنند. اين فعالان سياســی، البته نگاهی هــم به عدم حضور هاشمیرفسنجانی در اين انتخابات داشتند. اين چهرهها در پيامهای خود از اينكه هاشمی نيست تا به گفته آنها بلوغ سياسی مردم را به چشم ببيند، ابراز تأسف كردند.

پیام تبریک هاشمیطبا

مصطفی هاشمیطبا در پيام تبريک خود به روحانی، ضمــن تبريک ايــن پيروزی بــه مــردم و رئيسجمهور منتخب، خطاب به روحانی نوشــت: «... رجاء واثق دارد كه ايشــان و دولت همراه، تلاش هرچه بيشــتر خود را در حفــظ و ارجمندی ايران بهعنوان زيســتگاه ايرانيان، قدرت و اســتقامت جمهوری اســلامی ايران، كمک به رفع محروميــت محرومين و مســتحقان، بهروزنمودن كشــاورزی، ايجــاد اشــتغال كامــل از طريــق توليدات صادراتی و نيز بهرهبرداری كامل از امكانات گردشــگری به كار خواهند بست تا با ياری ملت شرافتمند ايران كه با تأسی به راه شهدا و سياستهای دفاع مقدس آماده هر نوع ايثار برای ســربلندی جمهوری اسلامی و ايران عزيز هستند، توفيق هرچه كاملتر را به دست آورند.»

تبریک توییتری جهانگیری و مطهری

اســحاق جهانگيری كه در حمايت از حسن روحانی از انتخابــات كنارهگيری كرد، در توييتر خود پيروزی ملت ايران برای تــداوم راه تدبيرواميد را تبريــک گفت. او در حســاب توييتر خود نوشــت: پيروزی بــزرگ ملت ايران در خلق حماســهای ســترگ و بهيادماندنی برای تداوم راه تدبيرواميــد را بــه آحاد هموطنــان عزيز صميمانه تبريک میگويم. علی مطهری هم در صفحه شــخصی خــود در توييتــر نوشــت: «برنــده انتخابــات آيتالله هاشمیرفســنجانی اســت كه گفت من ديگر به خاطر آگاهی مردم، برای آينده انقلاب اسلامی نگرانی ندارم».

بیانیه عبدالله نوری: ایکاش هاشمی عزیز بود

عبدالله نوری، وزير كشــور دولــت اصلاحات هم در بيانيهای پيروزی ۲9 ارديبهشــت را بــه روحانی و مردم تبريک گفت: «درود و ســلام پروردگار و بركات و رحمت الهــی؛ بر همه زنــان و مــردان، ســالمندان و جوانان، روستاييان و شهرنشــينان، كارگران، كشاورزان، كارمندان، فرهيختگان، دانشــگاهيان، هنرمندان و تمامی گروهها، احــزاب، اقوام، اديــان و مذاهب ايرانزميــن؛ آنان كه با آگاهی و زمانشناســی، شــركت در انتخابات را ترجيح دادند و با حضور باشكوه و عالمانه خود، به روحانی رأی دادند و مســير آينده ايران را با درايــت و تدبير، همراه با اميد ترسيم كردند.

در ادامــه اين بيانيه آمده اســت: «آنــان كه با همه نگرانیها و شــايد دلخوریهايی كه داشــتند، حتی در حصر هم، برای حفظ نظام و پيمايش مسير اصلاحات و اعتدال، همه را دعوت به شركت در انتخابات كردند. اين حماسه حضور؛ از بزرگترين پيروزیهای تاريخی ايرانيان بود كه براساس يک خودآگاهی جمعی، برای حفظ ايران شكل گرفت. ایكاش هاشمی عزيز میبود و بلوغ ملت بيدار و آگاه ايران را میديد و از نگرانیهايش برای آينده ايران كاسته میشد».

عــارف: در دولت دوم جوانــان متخصص جایگاه ویژهای داشته باشند

محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد مجلس در نامهای خطاب به روحانی، ضمــن تبريک اين انتخابات به مردم و رئيسجمهور منتخب نوشــت: «بیشک رأی بالای ملت بزرگوار ايران به جنابعالی ســرمايه عظيمی است كه میتواند پشتوانه محكمی برای ادامه خدمت در مقام رياســتجمهوری باشد. اين موفقيت چشمگير نشــان از پيــروزی گفتمــان اصلاحطلبی اســت كه در دل خــود اعتدال و ميانهروی را به همــراه دارد. جريان اصلاحطلبــی ايران از انتخابات ســال 9۲ تاكنون همراه جنابعالی بوده است و برای پيروزی منطق و خردورزی از هيچ تلاشــی فروگذار نكــرد». در ادامه اين نامه آمده اســت: «همانگونه كه مســتحضر میباشيد در پيروزی جنابعالی جوانان فهيم كشورمان سهم بالايی داشتند و الحق سنگ تمام گذاشتند. جا دارد در دولت دوم شما جوانان متخصص جايگاه ويژهای داشــته باشند؛ چراكه تجربه نشان داده است هر كجا به جوانان اعتماد كرديم، نتيجهبخش بوده است».

او در آخــر اضافــه كــرده اســت: «اميــدوارم بــا تلاشهای شــما و با هماهنگی با ســاير اركان نظام در حــل چالشهای باقیمانده از حوادث ناگوار ســال ۸۸ كه از مطالبات بخشــی از مردم بهخصــوص جوانان و دانشجويان اســت، اهتمام ويژه داشته باشيد. اينجانب متواضعانــه و خالصانــه از تمامی گروههــا و جريانات سياســی و ســاير نامزدهای محتــرم دوازدهمين دوره انتخابات رياســتجمهوری درخواســت میكنم كه با حمايــت همهجانبــه از رئيسجمهور منتخــب، برای برآورده شــدن مطالبات بحــق مردم كــه آرزوی همه ماست، همت كنند».

حسن خمینی: دیروز شما، فردای ایرانیان را رقم زد

سيدحسن خمينی هم در پيامی نوشته است: «حضور حماســی و افتخارآفريــن مردم، از انتخابــات ديروز يک نقطه درخشــان در تاريخ ايران ســاخت. «ديروزِ شما»، فــردای همه ايرانيان را رقم خواهد زد. جای خالی آقای هاشمی، امروز بيشتر احساس میشود، فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن ينتَظِرُ:... «[از مؤمنان مردانی هستند كه به پيمانی كه با خدا بســته بودنــد وفا كردند[ بعضی بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضی چشمبهراهاند ]و هيچ پيمان خود دگرگون نكردهاند[.

پیام خانواده آیتالله هاشمیرفسنجانی

خانواده آيتالله هاشمیرفسنجانی در پيامی پيروزی حجتالاســلام روحانی در انتخابات رياســتجمهوری را بــه او تبريــک گفتنــد. به گــزارش ايلنــا، در متن اين بيانيه به قلم محســن هاشــمی خطاب به مردم آمده اســت: ســپاس و قدردانی بیكران اينجانب و خانواده آيتالله هاشمیرفســنجانی تقديم شــما بــاد. آيتالله هاشمیرفسنجانی، بيش و پيش از هر شخصيتی در اين ملک به شما مردم اطمينان و ايمان داشت و مكررا تأكيد میكرد راه مردم و راه انقلاب باز خواهد ماند و با حضور مردم نصر و ياری الهی شامل حال اين كشور است، «اذا جــاء نصرالله والفتح، و رايت النــاس يدخلون فی الدين الله افواجــا». در ادامه ايــن بيانيه آمده اســت: «مردم قدرشناس و وفادار؛ جا دارد در اين راه دشوار ثابتقدمتر با يكديگر همراه شويم، دســتان يكديگر را بفشاريم و بر مســير بلندی اين سرزمين گام برداريم، اگرچه خرسنديم كه وصيت آيتالله در تداوم دولت دكتر روحانی از سوی اكثريت ملت ايران به زيبايی جامه عمل پوشــيده است، اما ميليونها ايرانی ديگری نيز كه به ساير كانديداها رأی دادهاند را بازنده ندانيم، آنان نيز در خلق اين حماسه به اندازه ديگران ســهيم بودهاند و اين سخن حكميانه را از ياد نبريم كه «پيروزی ما زمانی اســت كه در آن بازندهای وجود نداشته باشد و همه برنده باشند».

در آخر اين بيانيه آمده است: «با تبريک صميمانه به يار ديرين آيتالله هاشمیرفسنجانی دكتر حسن روحانی، اميدواريــم دولت تدبير و اميد نيز آنچــه در توان دارد را ذيــل هدايت حكيمانه رهبر فرزانــه انقلاب، در خدمت شــما ملت بینظير و شــريف وقف نمايد تا قدرشناس گوشهای از اين حماسه ماندگار باشد».

ابتکار: همه مردم بزرگ ایران پیروز میدان

معصومــه ابتكار، معــاون رئيسجمهوری و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست هم در حساب اينستاگرام خود نوشت : «همه مردم بزرگ ايران پيروز ميدان، با تدبير و اميد و دولتی صددرصــدی، دوباره ايران، برای ايران.» معصومه ابتــكار همچنين در پيامی توييتری نوشــت: «خدايا شــكر، درود بر مردم فهيم و استوار ايران، طلوع صبح اميد مبارک باد .»

مجید انصاری: در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود میآورم

مجيد انصاری، معاون حقوقی دولت ضمن تشــكر از مردم بــرای حضور در انتخابات گفت: «انشــاءالله با اصلاح نظــام انتخابات و تصويب قانون جامع انتخابات در آينده مردم آســانتر و با صرف وقت كمتر بتوانند رأی دهند».

ابطحی: انتخاباتی شبیه دوم خرداد 76

محمدعلی ابطحی هم در يادداشــتی كــه آن را در اختيار ســايت جمــاران قــرار داده بود، با مقايســه اين انتخابــات با انتخابات ۷6 نوشــت: «ايــن انتخابات يک انتخابات سياسی شد؛ انتخاباتی شبيه دوم خرداد. از يک ســو همه جريان اصولگرا با طيفهای مختلفش پشت رقبا قــرار گرفتند. پديده اين انتخابــات هم مردم بودند، مردمی بودند كه اهتمامشــان به شــركت حداكثری در انتخابات فوق بود. مردم در داخل و خارج كشــور پديده اصلی بودند. مهمتــر از تعداد، انگيزه حضور بود كه در اين انتخابات بســيار تعيينكننده بود». او در بخش ديگر اين يادداشــت نوشــت: «دستبهدســت هم بدهيم و دلســوزانه نقد كنيم و مهربانانه به مردم خدمت كنيم. از ســوی ديگر، من مانند همه مردم درخواستم از آقای روحانی اين است كه شعارهای ايام انتخابات را فراموش نكند و برای تحقــق آن تلاش كند. اين پيروزی از جنس دوم خرداد بود .»

صفاییفراهانی: مردم به برجام «آری» گفتند

صفايیفراهانــی نماينــده مجلــس ششــم هم در گفتوگــو با جمــاران با بيــان اينكه به نظــر من اخيرا انتخابات در ايران به نوعی شــكل رفراندومی میگيرد، گفــت: «اين انتخابات به نوعی رفراندوم برای برجام بود و مردم با حضورشان به عملكرد دولت صحه گذاشتند و تشكرشــان را از روحانی با رأيشان نشان دادند. اين پيام بزرگ مردم برای كشور و مسئولان است كه اميدواريم اين پيام را در داخل مسئولان دريافت كرده باشند».

کرباسچی: صدای دولت دوازدهم بلندتر باشد

همچنين غلامحســين كرباســچی، دبيــركل حزب كارگزاران سازندگی، در گفتوگو با ايلنا درباره انتخابات ۲9 ارديبهشــت گفــت: «رأی مــردم بهلحاظ سياســی ســرمايهای برای كشــور بــود و طبيعتا پيامــش برای روحانی اين اســت كه با توجه به اينكه در چهار ســال دولت كارنامه درخشــانی در همه ابعاد داشت در چهار ســال دوم اين تلاش برای مردمی كــه اين چنين به پای مسئولان ايستادهاند، بيشتر شــود و ارزش دارد كه همه توان، آرامش، زندگی و راحتی خود را بگذارند و به مردم خدمت كنند. دولت دوازدهم بايد دولتی باشــد كه برای دفاع از عملكرد خود صدای بلندتری داشته باشد.»

تاجزاده: ۲۹ اردیبهشت پیروزی یک گفتمان بود

ســيدمصطفی تــاجزاده هم در گفتوگــو با همين خبرگزاری، با اشاره به انتخابات ۲9 ارديبهشت و پيروزی قاطع حســن روحانی گفــت: «پيــروزی روحانی در اين انتخابات تنها پيروزی يک فرد نيست، آقای روحانی رأی اعتماد اكثر ايرانيان را گرفت اما ۲9 ارديبهشــت پيروزی يک گفتمان هم بود و نشان داد كه اكثريت رأیدهندگان گفتمان اصلاحات را ترجيح میدهند ». معاون سياســی وزارت كشــور در دولــت اصلاحات در تشــريح گفتمان مــورد پذيرش ملت بيان كــرد: «اين گفتمــان، گفتمان دموكراســیخواهی در ايران و صلحطلبی در منطقه و جهان است .»

تاجزاده با يادآوری وعدههايی كه مردم به خاطر آنها به روحانی رأی دادهانــد، گفت: «مهمترين اين وعدهها در داخل كشور، تداوم و تعميقبخشيدن به اصل گفتوگو برای حل مشكلات از يک سو و جلب اعتماد ايرانيان برای مشــاركت در عرصه اقتصاد به منظور مهار مشكلات معيشتی و پيشرفت و توسعه از سوی ديگر است.»

مرعشی: همه سیاسیون قدر ملت را بدانند

حسين مرعشی، سخنگوی حزب كارگزاران سازندگی، هم در مطلبی آورده است: «ملت با اراده خداوند، كار را تمام و ايران را سربلند كرد. هرچقدر در مقابل اين ملت تواضع كنيم و هرچه به اين ملت خدمت كنيم، پاســخ محبت و بزرگواری آنــان را ندادهايم. اميدوارم كه آقای دكتر روحانی و همه سياسيون همراه ايشان بيشازپيش قدر ملت را بدانند و اميدوارم نظام جمهوری اســلامی قدر سياسيون موفق ايران را بداند.

معین: بلوغ سیاسی مردم آغاز توسعه پایدار

مصطفی معيــن، رئيس ســتاد انتخاباتــی فعالان مدنی حســن روحانی، هم در پيامی نوشــت: «اين بلوغ سياســی و اجتماعی و فرهنگی آغاز رنسانسی از جنس توسعه پايدار اين ســرزمين است. بیشک غلبه گفتمان اصلاحطلبــی و عقلانيت در اين روزهای ســخت نويد آيندهای شيرين برای ملت ماست .»

پیام شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان

بــه گــزارش ايلنــا، شــورایعالی سياســتگذاری اصلاحطلبــان در پيامــی ضمن تبريک ايــن پيروزی به روحانی و مردم نوشــت: «اميدواريم حضور گســترده و مشاركت هدفمند آحاد مردم كشورمان در خلق حماسه ۲9 ارديبهشــت 9٦ سبب شود كه شما نسبت به تسريع در امر رونق اقتصادی و اهتمام بيشتر به اشتغال جوانان و معيشــت مردم، اســتفاده از جوانان و زنان در ساختار دولــت، برطرفكردن تمامــی آثار و پيامدهــای ناگوار حــوادث ۸۸ بهويژه رفــع حصر محصوران بــا رايزنی، اعتمادســازی و حســن اســتفاده از اختيارات قانونی و تجارب گذشته توجه ويژهای بفرماييد .»

پیام فراکسیون امید: از حضور جوانان و زنان در کابینه غفلت نکنید

اعضای فراكســيون اميد مجلس شورای اسلامی هــم در پيامی ضمن تبريک پيروزی حســن روحانی چنين نوشــتند: «جناب آقای دكتر روحانی، بیگمان پيش و بيــش از ما به اهميت حضور جوانان و زنان در همــه بزنگاههای مهم و ازجمله همين انتخابات 96 واقفيد... شايســته اســت تا در ايــن دو حوزه و بهويــژه در دانشــگاهها، عملكــرد شــما و دولتتان بهگونهای باشــد كه تلاش برای تأمين مطالبات زنان و جوانان در آن مشــهود باشــد... همچنين در حوزه حقــوق اقوام و مذاهب و اديان نيز با وجود گامهای مثبت و خوبی كه برداشــتن آنهــا در دولت يازدهم ميسر شد، هنوز راه درازی باقی مانده است. راهی كه اينبار نبايد با هيچ بهانهای متوقف شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.