واكنش اصولگرايان به پيروزي روحاني

Shargh - - سیاست -

شــرق:

اظهار نظــر چنداني از ســوي چهرهها يا جريانهاي شــاخص اصولگرا در واكنش به پيروزي روحاني تا عصر ديروز منتشــر نشــد. در آن دســته از اظهارنظرهاي منتشرشده هم سعي كردهاند به جاي توجه به پيروزي روحاني، بر مطالبات رقيب او متمركز شــوند و در رثاي رئيسي ســخن بگويند. اگر هم بناي تبريك دارند، تبريكشان مانند عليرضا زاكانی رنگ كنايه به خود ميگيرد. در ميان جماعت اصولگرا، جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامی، به دبيركلي حسن بيادي، در اين مورد البته استثنا بود. اين تشكل، نخستين و تنها تشكل سياسي اصولگرا بود كه تا عصر ديروز، پيروزي روحاني را تبريك گفــت. تبريك آبادگرانيها برخلاف همقطارانشــان، نــه رنگوبوي كنايه داشــت و نه بر توصيــف رقيب متمركز بود. در بيانيه اين جمعيت، از پيروزي حســن روحاني با عبارات، خلق يک حماسه بزرگ و پيروزی دلچسب و قاطع ياد شده است.

عليرضــا زاكاني ديــروز در كانــال تلگرامي خود نوشــت: «شــمارش اوليــه حكايت از پيشــیگرفتن جناب آقای روحانــی در انتخابات و پيروزی وی دارد؛ با وجود همه بداخلاقی و خلافگويیهای ايشــان و همفكرانش در ايام تبليغات و تخلفات صورتگرفته توســط مســئولين دولتی، قبــل و در حيــن برگزاری انتخابات، تا جايی كه شائبه مهندسی آرا را در ذهنها متبــادر میســاخت و اعتراضــات را برمیانگيخت» زاكاني در ادامه نوشته است: «آقای روحانی بايد بدانند اعتراضات جبهــه انقلاب به تخلفات صورتگرفته از مجاری قانونی دنبال خواهد شــد». زاكاني خطاب به روحاني نوشته اســت: «بيشک خدمات حضرتعالی در مسير فوقالذكر را با همه وجود پشتيبانی خواهيم نمــود و تمام ظرفيتهای خويــش را برای موفقيت اقدامــات خوبتان به كار خواهيم بســت و در مقابل، اقــوال و افعال جنابعالــی و همراهانتان را بهدقت مدنظر قــرار داده و از قصورها و تقصيرهای احتمالی نخواهيم گذشت».

مصطفي ميرســليم هم از حضور مردم ايران و در انتخابات رياستجمهوری تشكر كرده و بدون نامبردن از روحاني، پيشــاپيش به رئيسجمهــوری منتخب تبريک گفته اســت. او در پيام خود نوشــته است: «با تشــكر ازكســانی كه بر مبنای شــناختی بیشائبه، با رأی خالصانهشان به اينجانب ابراز محبت فرمودند، مراتب تبريک خود را به رئيسجمهوری منتخب مردم كه توانست اعتماد اكثريت را به خود جلب كند، تقديم میكنم. اميدوارم او بتواند، به فضل خدا در چهار سال آينده با عملكردی حقگرايانه و اســتفاده از همكاران پاكدســت و اتخاذ مديريت درســت، موجب افزايش اعتماد مــردم به نظام مقدس جمهوری اســلامی و يكپارچگی ملی و جبران فرصتهای سوخته گذشته و اعتلای شأن ايرانيان و پيشرفت ميهن اسلامیمان و مقابله با محروميت و فساد و ظلم و استكبار شود».

پرويــز داودی، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظــام هم با اشــاره بــه اينكه مردمی كــه حدود 16 ميليون به آقای رئيسی رأی دادند مجموعهای هستند كــه صحبتها و مطالبات بحقی دارند و درباره وضع اداری كشــور، اشــتغال، توليد نقدهای جــدی دارند، گفته اســت: «اين خواســتهها و نقدهای مردم كه در 16 ميليون رأی به آقای رئيســی تجلی داشــت، بايد در دولت جديــد موردتوجه قرار گيرد و همانطور كه رهبر انقــلاب نيز فرمودند، بايد رســيدگی به طبقات محروم و فقير و رســيدگی به اشــتغال و تلاش برای رفع مشــكلات فعلی در دســتور كار دولت دوازدهم قرار گيرد». او همچنين گفته اســت: «آقای رئيســی نشــان داد با صبر و گذشــت و ظرفيت خود میتواند اين بداخلاقیها را طی كند و قطعا يكی از ذخاير آينده انقلاب است». لطفالله فروزنده، عضو شورای مركزی جبهــه مردمی نيروهــای انقلاب هم با بيــان اينكه مهمترين مطالبه مردم اقتصادی اســت، گفته است: «عيوب و نقايص عملكرد دولت در اين انتخابات بيان شــد كه دولتمردان بايد اين نواقــص را اصلاح كنند. آقای روحانــی بايد بداند كه يک جريــان و حدود 16 ميليون رأی مخالف دارد و آقای رئيســی ايثارگرانه و بهمنظور خدمت به ميدان آمد، لذا دولت بايد با توجه به نقدهای ايــن جريان دچار پيله اطرافيان نشــده و واقعبينانه با مشــكلات مواجه شــود». فروزنده گفته اســت: «آقای رئيسی در اين انتخابات عافيتطلبی را كنار گذاشت و بر اساس خدمت وارد عرصه شد».

آيتالله عباس كعبی، عضو مجلس خبرگان هم با اشاره به نتيجه انتخابات و رأی 16ميليونی رئيسی در انتخابات 96 اظهار كرد: «حجتالاسلاموالمســلمين ســيدابراهيم رئيســی پيروز عرصه اخــلاق، متانت و صداقت اســت، او پيروز عرصه مســئوليتپذيری در قبال فقر و فســاد و تبعيض و همت برای حل مشكل ركود تورمی بود».

ســعيد جليلــی نيــز نوشــت: «اعــلام نتايــج سیوششــمين انتخابات سراســری ايران اسلامی با مشــاركت بيش از ۷۳ درصد مردم و همزمانشــدن آن با ســفر رئيس ايالات متحده آمريكا به كشــوری كه توســط يک «قبيله» اداره میشود، نشان میدهد مدعيان ليبرال دموكراسی مدل حكومت منهای مردم را بــرای اين منطقه از هر مدلــی مطلوبتر میدانند و با پناهبردن به يكديگــر نمیتوانند بغض خود را به جمهوری اســلامی ايران به عنــوان الگويی موفق و الهامبخش پنهان كنند. متقابلا وظيفه همه ماست تا عزم خود را برای همافزايی ملی و انقلابی در دفاع از حقوق و منافع كشور و ارزشهای انقلاب اسلامی در جهت خلق حماسههای بزرگ سياسی و اقتصادی و مقابله با تهديدات نشان دهيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.