ضرورت برجام ملي

Shargh - - سیاست - علیمحمد حاضری

ســلام و درود بــه روح پرفتــوح بنيانگــذار مردمســالاری دينــی در ايــران. تقريبا بــا اطمينان میتــوان گفت آموزه بــزرگ امام كــه فرمود ميزان رأی ملت است، در ايران نهادينه شد و اين را مديون ايســتادگیها و جانفشــانیهای مــردم و كســانی هستيم كه از رخدادهای سال ۸۸ عبرتآموزیهای فراوانی به جامعه ايران ارزانی داشتند كه بزرگترين آن، بهصحنهآمــدن مفهــوم حقالناسبــودن رأي مردم است و انتخابات 9۲،9۴،96 از آثار و ثمرات آن اســت كه خدا را شكر مردم با اطمينان خاطر، نتيجه حضور و رأی خود را ديدند. اكنون فارغ از مجادلات و رقابتهای پراحســاس روزهای قبــل از انتخابات، خوب است درسهای خوبی فرا بگيريم.

1- دو جريــان عمده و قوی فكری- سياســی ايران امروز هر دو واقعيتی انكارناپذيرند و بايد ياد بگيريم به جای تلاش برای حذف ديگری، تعامل با يكديگر را به رسميت بشناسيم و براساس رأی و داوری مردم، يكی عهدهدار مسئوليت اداره كشور و ديگری مســئول نظارت و نقد دقيق عملكرد آن ديگری شود تا اگر توانســت، مردم را قانع كند در نوبت بعد اداره امور كشور را به او بسپارند.

۲- بــه فهم و انتخاب مردم احترام بگذاريم و باور كنيم ملت ايران به آنچنان رشــدی رسيدهاند كه فردای ايران را به نان ســفره امروزشان ترجيح میدهند.

۳- مســئولان بدانند به مدد تحولات رســانه، قــدرت نظارتی مــردم آنچنان بــالا رفته كه هيچ خلاف و كاســتی از چشــم دقيــق نظارتی مردم و رســانهها مخفــی نمیمانــد و از جزءجــزء عملكردشان حسابكشی خواهد شد، پس چنان عمل كنند كه هنگام رسيدگی، شرمنده نشوند.

۴- مســئولان بدانند گرچه مردم، ســفره ملی را بر سفره شخصی ترجيح دادند، اما سفره اقشار محروم نبايد تهی بماند و تلاش كنند ســفره آباد ايران، به سفره محرومان توجه جدی داشته باشد و بيــش از پيش ايندســت ولینعمتــان خود را مخاطب برنامههای خود به حساب آورند.

۵-ناراضيان و مخالفان جناح پيروز انتخابات گرچه ســفره مردم را بهانــه حمله به دولت قرار داده بودند...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.