دونالد ترامپد سروخسدتیانگسفرراخارجنی،روز اسگذلشتهحوارهدریاض شد

Shargh - - جهان -

ســودابه رخش: آن روزها گذشــت کــه دونالد ترامپ یکی از اعضای سرشــناس خاندان ســلطنتی عربستان را مســخره میکــرد و میگفت با پول بابــا میخواهد سیاستهای ایالاتمتحده را کنترل کند، همان روزهایی کــه بهصراحت پادشــاهی ســعودی را عامل حمات 11 ســپتامبر میخوانــد و بر این باور بــود که آمریکا در ازای محافظت از عربســتان ســعودی، نفــت رایگان میخواهد. انتخاب عربستان ســعودی بهعنوان اولین مقصد خارجی دونالد ترامپ در مقام رئیسجمهوری ایالاتمتحده، نمود تغییر رفتار ترامپ و غشکردن او در آغوش کشوری است که حیاتش در گرو نقض گسترده حقوق بشــر و ایجاد بحران در دیگر کشورهای منطقه اســت. اما گویا سفر روز گذشــته ترامپ به عربستان و استقبال گرم مقامات سعودی از او، میلیاردها دلار برای پادشاهی سعودی هزینه داشته است.

آنطور که برخی رسانههای آمریکایی فاش کردهاند؛ عربستان سعودی در دو ســال گذشته، هزینههای خود بــرای واســطهگرها و عامان نفــوذ را افزایــش داده و از ســال ۲01۵ تعــداد کارگزاران خارجی خــود را از ۲۵ نماینده ثبتشــده به 1۴۵ نفر رسانده است. هزینههای لابی عربســتان در ایالاتمتحده در مجموع بیش از 18 میلیون دلار هزینه داشته و این پادشاهی برای پیشبردن پــروژه خود با افراد بانفوذ هــر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ارتباط برقرار کرده اســت. آنطور که سایت خبری اینترســپت گزارش داده، این افراد بانفوذ شــامل مقامات سابق حزب جمهوریخواه و دموکرات، مقامات بازنشسته دولتی و حتی روزنامهنگاران پیشین میشوند.

تیــم گســترده لابــی عربســتان تاش کــرده به بحثهای بســیاری شــکل و جهت دهــد؛ از پرونده قربانیان حمات 11ســپتامبر علیه عربســتان سعودی گرفته تــا گمانهها درباره معامات اســلحه با آمریکا و اســتفاده از این تســلیحات در جنگ یمن. این گروه ذینفوذ با بهکاربردن دلارهای نفتی عربســتان حتی برنامه ســفر دو روزه ترامپ به عربســتان سعودی را هم باب میل ســعودیها چیده تا ثابت شود بسیاری از مقامات و افراد صاحب نفوذ آمریکایی به تأســی از نظام ســرمایهداری همهچیز، حتی روابط دو کشور را، به معنای واقعی کلمه کالایی کردهاند.

به احتمال زیاد دونالد ترامپ در این ســفر دوروزه، معامله تســلیحاتی پروپیمانی را با عربستان سعودی امضــا میکند و اولویــت لابی عربســتان هم تضمین افزایــش مشــارکت نظامی با دولت ترامــپ و به طور خاص همراهی با عربستان در جنگ با یمن است. در این میان جراد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیسجمهوری آمریکا با محمد بنســلمان، جانشین ولیعهد عربستان دیدار کرده تا درباره فروش مهمات برای جنگ و تعهد عربســتان به خرید 110 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا در 10 سال گفتوگو کنند.

همــه این شــواهد و قرائــن نشــان میدهد لابی ســعودی در انجــام وظیفــه خــود کوتاهــی نکرده اســت. بــر خــاف لفاظیهــای اولیه ترامــپ علیه ســعودیها، لابیهــای ایــن پادشــاهی کوتاهزمانی پــس از رویکارآمدن ترامــپ تاشهای خود را برای جهتدهی رابطه ریاض و واشــنگتن آغاز کردند و در خبرنامههایــی که در اختیار خبرنگاران قرار میدادند، عربســتان ســعودی را راهبر تاشها برای بازســازی بخش بهداشــت و درمان یمن و ارائــه مراقبتهای نجاتبخش برای یمنیهای مجروح خواندند.

تصویری کــه ناظــران بینالمللی ارائــه میکردند، اما کامــا متفاوت بود. جنگ یمن بیش از هشــت هزار قربانی به جای گذاشــته که اغلب غیرنظامی هســتند. حملــه چندینباره جنگندههای ســعودی به تجهیزات و زیرســاختهای درمانی یمن هم دیگر بر هیچکســی پوشیده نیست. حمله بیامان به فقیرترین کشور جهان عــرب، موجب گرســنگی بیش از 1۴ میلیون نفر شــده و شــیوع بیمــاری وبا همین حالا ۴۳ نفر کشــته برجای گذاشــته اســت. ترامپ در حالی در ســفر خود به ایراد سخنرانی با موضوع اسام میپردازد و درباره نبرد علیه تروریسم با رهبران بیش از ۵0 کشور جهان اسام و عرب مذاکره میکند که بسیاری از این کشورها به بهانه مقابله با تروریســم در حال ســرکوب منتقدان و دگراندیشان و مدافعان حقوق بشــر هستند. ســفر ترامپ و معامات تجاری ایالاتمتحده با عربســتان، صدای فعالان حقوق بشر و مشخصا سازمان عفو بینالملل را هم درآورده.

«مارگارت هانگ»، مدیر اجرائی سازمان عفو بینالملل در واکنــش بــه این روابــط، چنین گفــت: «درحالیکه خانوادهها در خانههای خودشــان کشــته میشــوند و ائتــاف به رهبری عربســتان در یمن هم از ســاحهای ممنوعــه بینالمللی اســتفاده میکنــد، دولت ترامپ درحال برنامهریــزی برای معامات چندمیلیارددلاری با عربســتان سعودی اســت. این بیاعتنایی بیشرمانه به حقوق بشــر، تنها کشــورهای حوزه خلیجفارس و دیگر کشــورهای جهان را بــرای تعقیب «امنیــت» به بهای حقوق اولیه مردم، تشویق میکند .»

گرچــه اکنــون دولــت ترامــپ بــه خاطــر روابط دوســتانهاش با پادشاهی ســعودی در مظان اتهام قرار گرفتــه، اما چه کســی میتواند رابطه نزدیک و دو ســر بــرد آمریــکا و عربســتان در اغلب دولتهای پیشــین ایالاتمتحــده را حاشــا کنــد . «بــاراک اوبامــا »، همان رئیسجمهــوری که اغلب تحلیلگــران و ناظران عقل ســلیم و نگاه انســانیاش به همه امــور را در قیاس با ترامپ تجلیل میکنند، هیچگاه از کمکهای تسلیحاتی به سعودیها دریغ نکرد و تنها درباره توافق هستهای با ایــران، پیه دلخوری ریاض را به تن مالید، هرچند بهازای آن، دســت عربســتان را برای هرگونه یکهتازی در یمن بازگذاشت. فارغ از بدهبستانهای اینچنینی، از جنگها و بحرانهــای منطقــهای اینطور برمیآیــد که راهحل سیاســی و آرامگرفتن منطقه تهدیدی اســت برای همه دیکتاتورهای منطقه، از جمله عربســتان ســعودی. به این معنا ثبات این کشورها در گرو بیثباتی منطقه است؛ حتی اگر به قیمت جان هزاران نفر و آوارگیهای اجباری تمام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.