فاز جديد جنگ

Shargh - - جهان -

طبق گفته یک مقام ارشــد آمریکایــی، پنتاگون برای گفتوگو با ارتش روســیه بر سر ســوریه پیشقدم شده است. این مســئله در حالی مطرح میشــود که دولت «دونالد ترامــپ» قصد دارد با انجــام عملیاتهایی در آینده، نیروهای آمریکایی را مانند سربازان روس و سوری در خط مقــدم نبرد با داعش قرار دهــد. ژنرال «جوزف دانفورد»، رئیس کمیته مشــترک، از قصد ایالات متحده بــرای بازکردن یک مجــرا و کانال جدید میان افســران نظامــی روس و ایالات متحده خبــر داده تا از این طریق پنتاگون بتواند بر ســر مقوله «نزاعزدایــی» در نبردهای زمینی و هوایی در ســوریه، با طرفهای روس و سوری به گفتوگو بنشیند.

ایالات متحده ســومین سال تاشــش برای مبارزه با داعش در ســوریه را سپری میکند و این در حالی است که حضور نظامی روسیه در خاک سوریه عما به تقویت جایگاه «بشار اسد»، رئیسجمهوری سوریه، در این کشور انجامیده است. بااینحال، دانفورد در جمع خبرنگاران از وقوع پیشرفتهایی در مبارزه با داعش خبر داد و گفت: «احساس من این است که روسها مانند ما مشتاقاند تا از رویارویی نظامی در عملیاتها جلوگیری به عمل آمده و این تضمین را به ما بدهند که میتوانیم مبارزه با داعش را با حفظ امنیت جانی نیروهایمان ادامه دهیم». ایالات متحده در سه ســال پیش همواره تاش کرده تا حضور و مداخلــه خود در روســیه را به انجــام عملیات علیه مواضع داعش و گروههــای افراطی محدود کند؛ با این هدف که ایــن حضور نظامی به ایجاد یک جنگ داخلی عظیمتر منجر نشــود. بــه همین خاطر ایــالات متحده دامنــه عملیات خود را به مناطقی مانند «رقه» پایتخت خودخوانده داعش که بهعنوان پایگاه اصلی داعش در سوریه شناخته میشــود، محدود کرده است؛ جایی که دولت ســوریه نیز حضور نظامی چندانــی در آن ندارد. دانفورد همچنین در این نشســت خبری که در پنتاگون برگزار شد، عنوان کرد، گفتوگو با روسیه بر سر مواجهه نظامی نداشــتن ازاینرو اهمیتی دوچنــدان مییابد که ایــالات متحده قصد دارد حمات خود را به فراتر از رقه و به مناطقی مانند دیرالزور گســترش دهد. بحث بر سر این حمات در حالی مطرح میشود که دولت ترامپ در تاش است تا پیشرفتها و دستاوردهای خود در مبارزه با داعــش را پررنگ کرده و از آن بهعنوان برگی برنده در عرصــه داخلی و بینالمللی بهره گیرد. گفته میشــود کــه داعش در نتیجه اقدامات اخیر آمریکا، کنترل حدود ۵8 هزار متر مربع از قلمرو خود را از دســت داده است؛ امری که از زمان بهقدرترسیدن این گروه در این منطقه، بیسابقه بوده است.

محاصره داعش در خانه

«جیمــز متیــس»، وزیــر دفاع آمریــکا، نیــز که در ایــن نشســت خبری حضــور داشــت، عنوان کــرد که رئیسجمهــوری ترامپ مجموعــهای از اقدامات را به منظور تسریع شکست این گروه تأیید کرده است. ازجمله این اقدامات میتوان به راهکاری اشــاره کرد که به جای مســتقرکردن نیروها در اطــراف شــهرها، داعش را در مناطق پرجمعیت شــهری هدف قرار داده و ارتباط آن را با دیگر نقاط قطع میکند؛ زیرا مســتقرکردن نیروها در اطراف شهر اجازه میدهد شورشیان از شهرها گریخته و در نقطهای دیگر به هم بپیوندند. متیس دراینباره گفت: «جنگجویان خارجی تهدیدی استراتژیک هستند و نباید به آنهــا اجازه دهیم که بهراحتی به خانههایشــان در تونــس، کوالالامپور، پاریس، دیترویت یا هر جای دیگری برگردند. جلوگیری از رویارویی نظامی با نیروهای روس و ســوری به ما اجازه میدهد تا در مدتزمان کوتاهتری این هســتهها را محاصره کرده و به آنها حمله کنیم. به این شــکل ما به جای اینکه این مشکل را از یک نقطه به جای دیگری منتقل کنیم، آن را از ریشه نابود میکنیم.» این مسئله در حالی مطرح میشود که در عراق، «باراک اوباما»، ســلف ترامپ، اجازه داده بود تا ارتش آمریکا در برخی نقاط بــا نیروهای محلی در نبردها همکاری کند. دولت ترامــپ در مقابل رفتار دولت اوباما، به ســرعت تصمیم گرفت تا مسئولیت تصمیمهای تاکتیکی درباره برخی مســائل را از کاخ ســفید به ارتــش محول کند. اظهارات دانفورد درباره روسیه در حالی مطرح میشود کــه دولت ایالات متحده به خاطر رســوایی اخیر درباره ارتباط تیم ترامپ با روســیه، بســیار تحت فشــار است. درحالیکه موضع ترامپ نســبت به روسها موضعی دوســتانه اســت، دولت او همزمان مســکو را به خاطر حمایت از اسد مامت میکند.

مذاکرات ژنو در اغما

در شــرایطی ترامپ به ســختی میکوشــد تا برای نابودی داعش، مســیر جدیدی را بیابد، ششــمین دور از مذاکــرات صلح ســوریه در ژنو به پایان رســید. این مذاکرات با طرح پیشــنهادی «اســتفان دیمیستورا،» نماینده ویژه ســازمان ملل در امور ســوریه، آغاز به کار کرد؛ اما گزارشها حاکی از آن است که دیمیستورا به علت مخالفت گروههای اپوزیســیون، طرح خود را به منظور ایجاد ســازوکاری مشورتی درباره قانون اساسی سوریه به صورت موقت پس گرفته است. در این طرح پیشــنهادی این طور آمده اســت که دفتر دیمیستورا به همراه کارشناســان حقوقی که از ســوی اپوزیسیون و دولــت روســیه معرفی میشــوند، بر تمام مســائل قانونــی و حقوقــی در دوران انتقال قدرت در ســوریه نظارت خواهد داشــت. نمایندگان اپوزیسیون سوریه با اعام اینکــه این طرح خواســتهها و دغدغههای آنان را مد نظر قرار نمیدهــد، با این طرح مخالفت کرده و خواســتار ایجاد اصاحاتی در آن شدند. بهعنوان مثال آنها خواســتار توضیحات بیشتری دراینباره شدهاند که چطور این طرح میتواند همکاری میان دولت ســوریه و مشــارکت فعالانه مردم سوریه در روند انتقال قدرت را تضمین کند. نمایندگان اپوزیســیون سوریه همچنین خواهان شــفافیت بیشــتری درباره نحــوه و چگونگی انتخاب کارشناسانی حقوقی شــدهاند که قرار است بر روند انتقال قدرت در این کشور نظارت داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.