شهادت رئیس برکنارشده

Shargh - - جهان -

رئیس پیشــین «افبیآی» اعــام آمادگی کرده درباره «ماجرای روســیه» به پرســشهای اعضای ســنای آمریکا پاســخ دهد؛ همزمان یکــی دیگر از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ نیز در پیوند با پرونده روســیه مورد توجــه مأموران قرار گرفته اســت. به گــزارش دویچهوله، ارتبــاط برخــی از اعضای تیم انتخاباتــی و مشــاوران دونالد ترامپ بــا مقامهای روسیه در حال تبدیلشدن به یک رسوایی بزرگ برای کاخ ســفید است. «مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا، بهدلیل پنهانکردن تماسهای خود با ســرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن، مجبور شد پیش از پایان ماه نخست حضورش در این سمت، کنارهگیری کند.

«جیمز کومــی»، رئیــس پلیس فــدرال آمریکا )افبــیآی( نیز حــدود 10 روز پیــش بهدلیل ادامه تحقیقات درباره ارتباطهــای فلین، به فرمان دونالد ترامپ برکنار شــد. ظاهرا ترامپ که گمان میکرد با برکناری کومی اندکی از فشــارها بهخاطر «ماجرای روســیه» کاهش یابد، اکنون با مشکل تازهای روبهرو شده است.

رئیس پیشــین افبیآی اعــام آمادگی کرده در برابر کمیسیون اطاعاتی سنای آمریکا حاضر شود و به پرسشها درباره این ماجرا پاسخ دهد.

ریچارد بــور، ســناتور جمهوریخــواه و رئیس کمیسیون اطاعاتی ســنا، روز شنبه با اعام این خبر تاریخ برگزاری این نشســت را پــس از «روز یادبود» عنــوان کرد. این روز، آخرین دوشــنبه ماه می و یکی از تعطیات رســمی ایالات متحده اســت که در آن یاد قربانیان ارتش آمریکا گرامی داشــته میشود. به گفته بور، کمیسیون اطاعاتی سنای آمریکا خواهان آگاهی از نقش جیمز کومــی در برآورد «افبیآی» دربــاره اعمال نفــوذ احتمالی روســیه در انتخابات ریاستجمهوری اخیر آمریکاست.

ایــن ســناتور جمهوریخــواه ابــراز امیــدواری کرده که توضیحات کومی پاســخی باشــد به برخی پرســشهایی که پس از برکنــاری ناگهانی او طرح شده است. انتظار میرود یکی از محورهای پرسش از رئیس پیشین «افبیآی» دیدار او و ترامپ در ماه ژانویه باشــد. ظاهرا رئیسجمهــور آمریکا از کومی خواسته اســت تحقیقات درباره ارتباط نزدیکانش با مقامهای روسیه را رها کند.

روزهای سخت در انتظار ترامپ

درهمینحال روزنامه واشنگتنپست گزارش داده یکی دیگر از مشــاوران نزدیــک دونالد ترامپ نیز در پیوند با پرونده روســیه توجه مأموران را جلب کرده؛ نام این فرد فاش نشده است. سه روز پیش خبرگزاری رویترز نتیجه بررسیهایی را منتشر کرد که مطابق آن تعــداد تماسهای فلین و برخی دیگر از اعضای تیم انتخاباتی دونالد ترامپ با مقامهای روســی بســیار بیشتر از آن بوده که تاکنون تصور میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.