نقض خونین آتشبس

Shargh - - جهان -

در حمله بــه فرودگاهی در جنــوب لیبی که آتشبــس شــکننده در آن منطقــه را بــه خطر انداخت، بیش از 1۴0 نفر کشــته شدند. به گزارش خبرگزاری «رویترز»، احمد المسماری، سخنگوی نیروهای مســلح لیبی شــرقی، جمعــه گفت در حمله به پایگاه نظامی براک الشــاطی، دستکم 1۴1 نفر کشته شدند. پایگاه نظامی براک در ساحل جنوبــی لیبی قــرار دارد. آتشبس شــکننده بین نیروهای لیبی شــرقی و غربــی در این منطقه که ماههای اخیر به کانون درگیریها بدل شــده بود، بــا این حملــه از بین رفت. پــس از مرگ «معمر قذافــی»، لیبی در آشــوب فرورفــت و اکنون دو دولت موازی غربی و شرقی بهترتیب در طرابلس و طبــرق بر ســر کار هســتند. دولت مســتقر در طرابلــس به نام «دولت وحــدت ملی» GNA() تحت حمایت ســازمان ملــل و دولتهای غربی قرار دارد و از ســوی آنها به رسمیت شناخته شده است. نیروهای دولت شــرقی نیز به «ارتش ملی لیبی» LNA() موســوم هستند که تحت حمایت روســیه قرار دارند.درگیری اخیر نیز بین گروههای مسلح طرفدار نیروهای شرقی موسوم به «ارتش ملــی لیبی» و شــبهنظامیان هــوادار دولتهای کنونی و پیشــین مســتقر در طرابلس رخ داد. به گفته المســماری، 10۳ نفر از کشتهشدگان حمله اخیر، بــه تیپ دوازدهم ارتش ملــی لیبی تعلق داشــتند. مهاجمان نیــز عضو یک تیــپ نظامی متعلق به شهر مصراته موسوم به «نیروی سوم» بودند که متحد «دولت وحدت ملی» در طرابلس هستند. یک سخنگوی نیروی سوم گفته است که اعضای کشتهشــده ارتش ملــی در پایگاه نظامی همگی مسلح بودهاند.

تعليق وزير دفاع دولت وحدت ملی

«فایز السراج»، نخستوزیر دولت وحدت ملی، در واکنــش به اخبار این حمله گفت: هیئتی برای بررسی این حادثه تشــکیل داده است. او گفت تا زمان مشخصشدن حقیقت و معلومشدن «افراد مســئول در زیرپاگذاشــتن آتشبس»، وزیر دفاع دولت مســتقر در طرابلس و نیز فرمانده «نیروی ســوم» در مصراتــه را از کار معلــق میکنــد. او حمله به براک الشــاطی را بهشدت محکوم کرد و خواهان برقراری فوری آتشبس شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.