شلیک موشک بالستیک از یمن به سمت ریاض

Shargh - - جهان -

یگان موشــکی وابســته به ارتش و کمیتههای مردمی یمن عصر جمعه موشک بالستیک ساخت داخــل از نــوع «بــرکان ۲» را بــه ســمت ریاض، پایتخت عربســتان که ســومین پرتاب در نوع خود است، همزمان با مقدمات آمادهسازی ریاض برای اســتقبال از دونالد ترامپ شــلیک کرد. سخنگوی ارتــش یمن اظهار کرد: این حمله موشــکی که به ریاض رســیده، حامل پیامی صریــح و مهم با این مضمون بود که ما آماده پاســخگویی هستیم و به رویارویی ادامه میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.