بازگشت بحران به برزیل

Shargh - - جهان -

دادگاه عالــی برزیل انجام تحقیقات درخصوص اتهامات وارده به «میشل تمر »، رئیسجمهور کنونی این کشــور را تأیید کرد؛ اتهاماتــی دال بر اینکه تمر با دادن رشــوه بهعنوان حقالســکوت، بــه یکی از شــاهدان در رسوایی فســاد مربوط به شرکت نفت پتروبــراس، موافقت کرده اســت. دیلما روســف، رئیسجمهور سابق برزیل، در وبسایت رسمی خود نوشــت: درحالحاضر، تنها راه خروج از این بحران برگزاری یک انتخابات مستقیم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.