دستهای کثیفت را از ونزوئلا دور کن!

Shargh - - جهان -

رئیسجمهور ونزوئا به دونالد ترامپ هشدار داد مداخله در کشــورش را متوقف کرده و «دستهای کثیفــش را از ونزوئا بردارد». به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری فرانســه، مــادورو در اظهاراتی خشــمگینانه، خطاب بــه جمعــی از هوادارانش، رئیسجمهور آمریکا را متهم کرد به اینکه سیاستی مداخلهجویانه را در قبال ونزوئا در پیش گرفته که حاکمیت دولت سوسیالیست او را نقض میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.