دژ دفاعی اروپا، در دست زنان

Shargh - - جهان -

انتصاب یک زن در مقام وزارت دفاع فرانسه نشان میدهد عناصــر دفاعی در چهار مــورد از پنج مورد اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، در دســت زنان قرار دارد. «ســیلوی گولار» از قانونگذاران سابق لیبرال، پیش از نشســت بروکسل بهعنوان وزیر دفاع فرانسه منصوب شــد. اکنون عــاوه بر ســیلوی گولار، «اورســا فون درلاین» از آلمان، «جنین هنس پاســچرت» از هلند، «روبرتو پینوتی» از ایتالیا و «ماریا دولورس دکوسپدال» از اسپانیا دور میزی به ریاست فدریکا موگرینی، رئیس روابط خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نشستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.