تکذیب دستداشتن کرهشمالي در حملات سایبری

Shargh - - جهان -

دولت کرهشــمالی گزارشها را مبنــی بر اینکه پیونگیانــگ عامل حمات ســایبری اخیر در جهان بوده، بهشــدت تکذیب کرد. حمله ســایبری، حدود ۳00 هــزار کامپیوتر در 1۵0 کشــور جهــان را با کرم «واناکرای» آلوده کرد و پس از آن از کاربران خواست پولی پرداخت کنند که بتوانند مجددا از سیستمشان استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.