نام عضو ارشد حزبالله لبنان در لیست سیاه

Shargh - - جهان -

واشــنگتن و ریــاض اعــام کردنــد «هاشــم صفیالدین»، رئیس شورای اجرائی حزبالله لبنان، در لیست سیاه مشترک تروریســم هر دو کشور قرار گرفت. به گزارش ایســنا، در بیانیه منتشرشده آمده اســت: عربســتان نیز به آمریکا پیوســت و هاشــم صفیالدین )رئیس شورای اجرائی حزبالله لبنان( را در لیست سیاه قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.