فرار ۱۲۳ خبرنگار از ترکیه

Shargh - - جهان -

براساس گزارشی که انجمن خبرنگاران ترکیهای منتشــر کرد، تا پایان ماه آوریل ســال جاری میادی 1۲۳ خبرنگار ترکیهای مجبور به فرار به خارج از این کشور شــدهاند و 1۵۹ خبرنگار ترکیهای دیگر نیز در زندان به ســر میبرند. در چهارماهه اول سال ۲01۷ در ترکیه، ۴۶ تحقیق قضائی جدید برای خبرنگاران به راه افتــاده و ۲0 پرونده دیگر نیز علیه خبرنگاران گشوده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.