تعهد مکرون به تشدید اقدامات علیه افراطگرایی

Shargh - - جهان -

امانوئــل مکــرون، رئیسجمهوری فرانســه در نخستین ســفر خود به خارج از اروپا، گفت، پاریس علیه شبهنظامیان در شمال و غرب آفریقا دست به اقداماتی میزند و با آلمان برای کمک به این منطقه همکاری نزدیکی خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.