آسانژ: جنگ تازه آغاز شده است

Shargh - - جهان -

مؤسس وبسایت افشــاگر ویکیلیکس پس از آنکه دادستانهای سوئدی پرونده هفتساله اتهام سوءاستفاده جنســی علیه او را ملغی اعام کردند، تأکید کرد جنگ تمامعیار تازه شروع شده است. البته پلیس لندن گفته اگر آســانژ از ســاختمان سفارت اکوادور خارج شود، دستگیر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.