جهان میپذیرد یا نه

Shargh - - انديشه - )منطق جنونآسای سرمایهداری جهانی( ویلیام گریدر ترجمه: سلامت رنجبربویاغچی ناشر: آگاه قیمت: 57000 تومان

ویلیــام گریدر در کتــاب حجیم و 800 صفحــهای «جهان میپذیرد یا نه: منطق جنونآســای ســرمایهداری جهانی»، با مثالهای ملموس تلاش میکند پرده از این جهان آخرالزمانی بردارد. کتاب در سال 1997 نوشته شده اســت. او در این کتاب دینامیک حرکت و تناقضات اقتصاد جهانی و گســترش اقتصاد بازار را بررسی میکند و نتیجه میگیرد یک بازار جهانی واحد در حال شــکلگیری اســت. از نظر او نفوذ ایدهها و مفاهیــم به مکانهای جدید میتواند امکانات جدیدی به وجود بیاورد ولی مشــکلات زیادی نیز بههمراه خواهد داشــت. او در ابتدا، سیستم تولیدی جهان را بررســی میکند و ســپس نشان میدهد سرمایه مالی در این میان چه نقشــی بازی میکند. ســپس تغییــرات را در واقعیت اجتماعی بررسی میکند که نتیجه نظم اجتماعی جهانیسازی و روند شبیهســازی آن در همهجای دنیا بوده اســت. گریدر نشان میدهد که این طرح در واقعیت چگونه شکســت میخورد و مشکلات موجود را هم برای کشور ســرمایهگذار و هم کشور درحالتوسعه نشان میدهد. او در تحلیل گســترده خود به اقصینقاط جهان و صنایع مختلف سفر میکند و از دهقانان فقیری که برای نخستینبار با زندگی صنعتی آشنا میشــوند تا غولهای مالی بازارهای بورس، در همه کشــورها از شرق اروپا تا آســیا و در تمامی عرصهها از ســاخت هواپیماهای پیشرفته تا تولیــد دســتگاههای الکترونیکی گزارشهایی تحلیلــی ارائه میدهد. پژوهشهای گریدر در این کتاب در ســه زمینــه مختلف و درعینحال مرتبــط با هم صورت گرفته اســت و عبارتند از: نظــام اقتصادی تولید فراملیتــی، بــازار جهانــی ســرمایههای مالــی و واقعیــت اجتماعی دگرگونشده مناسبات فقرا و ثروتمندان. سه بخش نخست کتاب زمینه و شرایط عملیای را که این وقایع براساس آنها شکل گرفتهاند توضیح میدهد. او با بررسی میدانی و مصاحبه با کارگران، مدیران شرکتهای بزرگ، اقتصاددانــان و دولتمردان، ادعا میکند کــه اقتصاد جهانی در حال پاشیدن بذر «فروپاشی اخلاقی» در همهجاست: این نظام با اینکه امکان انباشــت عظیم ثــروت را فراهم میکند، دربردارنده شــکلهای متفاوت افزایشیابنده بهرهکشی از انسان هم هست. او هشدار میدهد چنانچه این نظام اصلاح نشــود، نهتنها ســبک زندگی طبقه متوســط، بلکه صلح و آشتی اجتماعی را نیز، هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر، به خطر خواهد انداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.