پنج قاره

Shargh - - حوادث -

یک کشتی اندونزی با 178 سرنشین آتش گرفت کمپاس:

یک کشــتی مسافربری اندونزیایی با 178 سرنشــین عصر جمعه در آبهای استان جاوا آتش گرفــت و در نتیجه پنج نفر کشــته شــدند، اما بیش از صد مســافر نجات یافتند و به نزدیکترین ســاحل منتقل شــدند. تارنمای شبکه «کمپاس» اندونزی روز شــنبه اعلام کرد عرشه این کشتی با 44 خدمه و 134 مســافر و تعدادی وســایل نقلیه عصر جمعه دچار آتشســوزی شد و آتشنشــانی برای خاموشکردن آتش به کمک شــتافت. براســاس این گــزارش، این آتش از عرشه به طبقه پایین کشتی و مخزن سوخت ســرایت کرد و پس از این جریان دستور تخلیه همه سرنشینان کشــتی صادر شــد. تاکنون دستکم پنج جســد از سرنشــینان این کشتی به خشــکی منتقل شدهاند و بیش از صد نفر نیز نجات یافتند. رسانههای اندونزی اطلاعات بیشــتری درباره سرنشــینان دیگر کشــتی منتشــر نکردهاند. حملونقل در اندونزی به دلیل مجمعالجزایریبودن بســیار به قایق وابســته اســت و نبــود قایقهای اســتاندارد و ایمــن در کنار بیدقتی ارائهدهندگان این قبیل خدمات، غرقشــدن مســافران و دیگر حوادث مثل آتشسوزی قایقها را به امری طبیعی در اندونزی تبدیل کرده است.

وقوع زلزله 5.6 ریشتری در فیلیپین

استار: مرکز لرزهنگاری فیلیپین از وقوع زمینلرزه 5.6 ریشــتری در این کشور خبر داد. مرکز لرزهنگاری فیلیپیــن بــا تأیید خبــر وقــوع زلزله 5.6ریشــتری اعــلام کرد: عمق این زمینلرزه بســیار زیــاد بوده و بههمیندلیل احتمال بهجاماندن خســارت و تلفات پایین اســت. روزنامــه «‪the star‬ » به نقــل از مرکز لرزهنگاری چین اعلام کرد: بزرگی این زمینلرزه شش ریشــتر و کانون آن در عمق 54۰کیلومتری از سطح دریای «بوهول» بوده است.

24 کشته در تیراندازیهای 10 ساعت آمریکا

پایگاه اینترنتی گان وایلنس آرکایوز: در تیراندازی در شــهر مدیســون در تنســی دو نفر زخمی شــدند، تیراندازی در شــهر کرســتوود در کنتاکــی دو زخمی برجــا گذاشــت، در تیراندازی در شــهر فورتوین در ایندیانا یک نفر زخمی شــد، تیراندازی در شهر نشویل در تنســی یک کشــته و دو زخمی برجا گذاشــت. در تیراندازی در شــهر ملبــورن در ایالت فلوریدا یک نفر زخمی شــد، در شش فقره تیراندازی در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی هفت نفر زخمی شدند. تیراندازی در شــهر اوکلند در کالیفرنیا یک زخمی برجا گذاشت، در تیراندازی در شــهر بیرمنگام در آلاباما یک نفر زخمی شد، تیراندازی در شهر هالیوود در فلوریدا یک زخمی برجا گذاشت، در تیراندازی در شهر بیورتون در اورگون یک نفر کشته شــد، تیراندازی در شهر پومپانو بیچ در فلوریدا یک زخمی برجا گذاشت. در تیراندازی در شهر ماناساس در ویرجینیا یک نفر زخمی شد، در دو فقره تیراندازی در شهرهای ماناساس و هایپوینت در ایالت کارولینای شمالی سه نفر زخمی شدند و تیراندازی در شهر دیتون در ایالت اوهایو یک زخمی برجا گذاشت.

شمار مجروحان حادثه میدانتایمز به 22 نفر رسید

سیانان: شــمار مجروحان حادثه برخورد یک خودرو با جمعی از عابران پیاده در حالی به 22 نفر رســیده که به گفته پلیس، راننده این خودرو بارها به علت رانندگی در شرایطی که الکل مصرف کرده بود، بازداشــت شده است. شاهدان عینی میگویند خودرو با ســرعت بالا به میان جمعیت رفته و در انتهــا با برخورد به گارد کنار خیابان متوقف شــده اســت. تاکنون مرگ یک دختر 18ساله بر اثر حادثه تأیید شده است و رسانهها از زخمیشدن دستکم 22 نفر دیگر خبر میدهند.

پلیس میگوید خودرو در زمان حادثه به علت ســرعت بالا قابل کنترل نبوده است. راننده خودرو که جــزء کادر نیروی دریایی آمریکا بــوده بارها به علت مصرف الکل پیش از رانندگی بازداشت شده بوده و هماکنون هم در بازداشــت پلیس اســت. درحالحاضــر به این حادثه بهعنوان یک ســانحه رانندگی رسیدگی میشود.

میدان تایمز در محله منهتن نیویورک واقع شده است و همواره یکی از شلوغترین مراکز گردشگری این شهر به حساب میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.