ناکامی سوداگر مرگ در انتقال 150 کیلوگرم تریاک

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمان از دستگیری یک قاچاقچی و کشف 15۰ کیلوگرم تریاک به وسیله مأموران انتظامی پاسگاه «سیرچ» خبر داد. ســرهنگ «عبدالعلی روانبخش» با اشــاره به اینکه پلیــس کرمان مقتدرانه در خدمــت امنیت و آرامش مردم است، بیان کرد: مأموران انتظامی پاسگاه سیرچ ایــن فرماندهی صبح دیــروز با انجام یکســری کار اطلاعاتی و پلیســی از حمل و جابهجایی مواد مخدر به وســیله قاچاقچیان در ســطح حوزه استحفاظی مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی افــزود: در همین رابطه مأموران انتظامی این پاسگاه حین گشــتزنیهای هدفمند و نامحســوس به یک دستگاه خودروي ســواری زانتیا مشکوک شــدند و دســتور توقف آن را صادر کردند. این مقــام انتظامی گفت: راننده خــودرو بدون توجه به اخطار و ایست پلیس با افزایش سرعت و حرکات مارپیچ اقدام به فرار کرد که پس از یک تعقیب و گریز نهایتا خودروي زانتیا متوقف شــد. روانبخش تصریح کرد: مأموران در بازرســی از این خودرو موفق شــدند 15۰ کیلوگــرم تریاک را که به صورت ماهرانه در بدنه خودرو جاســازی شده بود کشــف و راننده خودرو را دســتگیر کنند. وی با اشــاره به توقیف خودرو گفت: متهم دستگیرشــده پس از تشــکیل پرونده برای سیر مراحــل قانونی به همــراه مواد کشفشــده تحویل مراجع قضائی شــد. فرمانــده انتظامی شهرســتان کرمــان در پایان اظهــار کرد: پلیس با تمــام توان در راستای تأمین نظم و امنیت و ارتقای احساس امنیت شــهروندان تلاش میکند و از شهروندان خواست در صورت مشــاهده موارد مشــکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیس 11۰ گزارش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.