جزئیات نشت گازوئیل از تانکر 33هزارلیتری حامل بنزین

Shargh - - حوادث -

تسنیم:

سخنگوی آتشنشانی تهران گفت: صبح روز گذشــته یک تانکر 33هزارلیتری حامل بنزین زیر پل ستارخان تهران دچار حادثه شد که آتشنشانان اقدام به ایمنســازی محــل حادثه تا شــعاع 5۰۰ متری کردند. کاظم هاشــمآبادی با اعلام خبر نشت گازوئیــل از بــاک خــودروی تانکر حامــل بنزین در خیابان ســتارخان، درباره جزئیــات این حادثه اظهار کرد: ســاعت 9:33 صبح روز گذشــته، حادثه نشت گازوئیل از باک خودروی تانکر حامل بنزین در خیابان ستارخان، زیر پل ستارخان به سامانه 125 اعلام شد که بهسرعت آتشنشــانان دو ایستگاه آتشنشانی، همــراه دو دســتگاه خودروی فوماتیــک، خاور کف و جرثقیل به محل حادثه اعزام شــدند. ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی تهران ادامه داد: با حضور آتشنشانان در محل حادثه، مشاهده شد یک تانکر 33هزارلیتری حامل بنزین دچار حادثه شده اســت. چرخ این تانکر به داخل گودالی رفته و باعث شکستن باک و نشــت گازوئیل از آن شده بود. بلافاصله نیروهای آتشنشــانی مشغول ایمنسازی محل حادثه شــدند و مغازههــا و خانههای اطراف را تا محدوده 5۰۰متــری محل حادثه تخلیه کردند. وی تصریح کرد: این حادثه باعث شــد مســیر تردد خودروهــا در محــدوده زیر پل ســتارخان بســته و باعث ترافیک سنگین در این محدوده شد. همچنین آتشنشــانان مشغول تخلیه بنزین تانکر و انتقال آن شدند و عملیات یک ساعت ادامه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.