کشف کالاهای قاچاق 35 میلیاردی در هرمزگان

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف انــواع کالای قاچاق بــه ارزش 35میلیــاردو 824 میلیون ریال، در یک هفته گذشــته در اســتان خبر داد. ســردار «عزیزالله ملکی» گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با همکاری مأموران انتظامی، در هفته گذشته با اشراف کامل اطلاعاتی بــر محورهــای مواصلاتــی و اجــرای طرحهای پاکســازی نقاط آلوده، 7۰ دستگاه خودروي سبک و ســنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند. وی افزود: در این مدت با تلاش مأموران 94۰ هزار نخ ســیگار، پنجهزارو 518 متر پارچه، 4۰ کیلو چای، 141 دستگاه لوازم خانگی و صوتی - تصویری، 9هزارو 65۰ لیتر سوخت، 29 رأس دام، یکتنو 4۰۰ کیلو برنج و هشــتهزارو 457 ثوب البســه قاچاق کشف شد. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشفشــده در این مدت، 35میلیاردو824 میلیون ریال برآورد شــده اســت، بیان کرد: در یک هفته گذشته، 98 فقره پرونده زیر یک میلیارد ریال و سه فقره پرونده بالای یک میلیارد ریال تشکیل شد که 92 متهم در این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شــدند. فرمانده انتظامی هرمــزگان تأکید کــرد: پلیس با اجــرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا با تمام توان با این پدیده شوم و قاچاقچیان به صورت قاطع، قانونی و بدون اغماض برخورد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.