فوت یک نفر در آتشسوزی مرکز شارژ گاز الپیجی ورامین

Shargh - - حوادث -

ایرنا: ســخنگوی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری ورامین گفت: بر اثر آتشسوزی در مرکز شــارژ گاز الپیجی خودرو، یک نفر جان خود را از دســت داد. بهنام کرمانی اظهار کرد: ساعت 11:29 دیروز نیروهای ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی از وقوع آتشســوزی در یک مرکز شــارژ کپســول گاز الپیجی خودرو در بلوار الغدیر ورامین مطلع شدند که نیروهای ایســتگاه مرکزی و شــماره سه به محل اعزام شــدند. وی افزود: نیروهای ســازمان با حضور در محــل، ضمن ایمنســازی منطقــه و خارجکردن کپســولهای گاز، نسبت به مهار آتش که بر اثر نشت گاز صورت گرفته بود، اقدام کردند. کرمانی اظهار کرد: در این حادثه یک جوان 25ساله جان خود را از دست داد که به وســیله عوامل اورژانس به پزشکی قانونی تحویل داده شــد. وی گفت: در این آتشســوزی یک دســتگاه خودروي پراید که در مجاورت کارگاه توقف کــرده بود نیز در آتش ســوخت. کرمانی تصریح کرد: ماه گذشته نیز در همین مکان انفجار کپسولهای گاز باعث مصدومیت یک نفر شده بود. سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین افزود: علت وقوع حادثه و میزان خسارت واردشده از سوی کارشناسان در حال بررسی است. ورامین با 3۰۰ هزار نفر جمعیت در 35کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.