نجات 80 پرسنل و بیمار از آتشسوزي در بیمارستان صدر

Shargh - - حوادث -

شرق: ســخنگوی آتشنشــانی تهران از وقوع حریق در بیمارستان صدر خبر داد و گفت: 8۰ نفر از پرســنل و بیماران این بیمارستان از میان دود نجات یافتند. کاظم هاشــمآبادی با اعــلام خبر حریق در بیمارســتان صدر، درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: 6:۰7 صبح روز گذشــته حریق در بیمارســتان صــدر بــه آدرس خیابــان کریمخان زنــد، خیابان بهآفرین به ســامانه 125 اعلام شــد که بهسرعت آتشنشــانان سه ایستگاه آتشنشــانی و سه گروه امداد و نجات همراه با دو دســتگاه خودروي بالابر، یک نردبان، یک خودروي حامل دســتگاه تنفســی و دو تشــک نجات بــه محل حادثه اعزام شــدند. سخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی تهــران ادامه داد: حریق در طبقه آخر بیمارســتان )آشپزخانه( به وقوع پیوسته و منجر به دودگرفتگی داخل بیمارستان شده بود که آتشنشانان حریق را بهســرعت اطفا کرده، بیماران و پرسنل بیمارستان را بــه فضای امن انتقــال دادند و محــل حادثه را ایمنســازی کردند. هاشمآبادی تصریح کرد: در این عملیات، آتشنشــانان بیش از 8۰ نفر از بیماران و پرسنل بیمارستان را از میان دود نجات دادند. علت حادثه در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.