2 نفر بر اثر زلزله روز گذشته بجنورد مصدوم شدند

Shargh - - حوادث -

مدیرکل بحران اســتانداری خراســان شــمالی با اشاره به وقوع زلزله 4.1ریشتری در روز گذشته گفت: این زلزله موجب مصدومشــدن دو نفر شــد. حسین عظیمی افــزود: روز جمعه بــر اثر وقــوع این زلزله یک مرد 47ســاله در روســتای قصر قجر و یک نوزاد پنجماهه در شهر بجنورد به هنگام خارجشدن از منزل مصدوم شدند. وی ادامه داد: بر اثر این زلزله ترکهای ایجادشــده در منازل آســیبدیده بهویژه در روستاها افزایش یافته است. عظیمی اظهار کرد: با بررسیهای جدید انجامشده در روستاها، میزان منازل آسیبدیده از زلزله 5.7 ریشتری به 4 1هزارو 322 رسید. وی میزان خســارتهای واردشده به تأسیســات زیربنایی مانند شــبکههای آب، برق، گاز، کانال انتقال آب کشاورزی و... را صد میلیارد ریال عنوان کرد. این مقام مســئول تصریح کرد: هنوز میزان خسارت در ادارهها و فضاهای آموزشی برآورد نشده است. وی بیان کرد: علاوه بر آن، آواربرداری و پیریزی منازل روســتایی نیز از ســه روز گذشته از محل اعتبارات بنیاد مسکن آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.