اولین مطالبه برگزاری کنسرت در مشهد

Shargh - - هنر - سمیه قاضیزاده

هنوز جوهر انتخابات خشــک نشده، مطالبات آغاز شــده اســت. همانقــدری کــه در عرصه تبلیغات، هنرمندان و روزنامهنگاران پیشرو بوده و هستند، بلافاصله بعد از معلومشدن آرای حسن روحانی و ابقــای او در مقام ریاســتجمهوری ایران، مطالباتشــان را آغــاز کردهاند؛ قولی که از قبل و با امید به پیروزی او داده بودند و به محض اعلام آرا، به آن وفا کردند.

هنرمندان که بســیار بیشــتر از دوره پیشین در انتخابات امســال مشــارکت فعالانه داشــتند و هرچه را در چنته داشتند برای روحانی رو کردند، در پاسخ به نارضایتیهای درونگروهیشان بارها همدیگر را دعوت به همبستگی کردند و پیگیری مطالبــات معوقه از دولت را بــه فردای انتخاب روحانی وعده دادند. امروز، همان فردایی اســت که قولش را داده بودند و از صبح دلانگیز آخرین شنبه اردیبهشت، پیاش را گرفتند.

یکی از اصلیترین حوزههایی که هنرمندان آن در دولتهای مختلف پیوسته مطالباتشان را بیان کرده و از قضا کمتر از دیگر حوزهها توانســتهاند به آنها دســت پیدا کنند، حوزه موســیقی است؛ حوزهای که بعد از گذشــت نزدیک به 40 سال از انقلاب اسلامی، هنوز سر بودونبودش دعواست. با وجود اینکه طبق آمار اعلامشده از سوی دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی در دولت اول حسن روحانی، تعداد برگزاری کنسرت، همچنین دیگر شــاخصهای این حوزه همچون انتشار آلبوم، انتشار تکترک و امثالهم رشد بسیار بالایی داشتند، اما همچنان داستان نخنماشده و تلخ لغو کنســرتها ادامه دارد؛ لغوهای دقیقه نــودیای که با وجود داشــتن تمامی مجوزها و حتی برای گروههای موسیقیســازی اتفاق افتاد و کام اهالــی موســیقی، حتی اســتادان بنامی همچون کیهان کلهر را تلخ کرد.

اما امروز داستان دیگری است، قطعا میتوان با تکیه بر پشــتوانه محکم رأی و خواست مردم، خیلــی از ایــن مطالبات – کــه البتــه در حوزه موسیقی بسیاری از آنها همچنان پس از سالها در حد همــان پله اول باقی ماندهاند- را جدیتر گرفــت. در کنار رأی مردم، یکی از اتفاقاتی که به نظر میآید ناخواســته روزنههــای امید را برای اهالی موســیقی باز کرد، هواداری خواننده پاپ پرحاشیه از ابراهیم رئیسی بود.

تنها چندروز مانــده به زمان رأیگیری بود که امیرحســین مقصودلو )تتلو( خواننده زیرزمینی که تاکنون بــرای هیچکدام از آثــارش موفق به دریافت مجوز نشده اســت، حمایتش از ابراهیم رئیســی را اعلام کــرد؛ اتفاقی که شــاید در ابتدا جدی گرفته نشد، اما خیلی زود بعد از دیدار این خواننده پرحاشــیه با این نامزد اصولگرا و انتشار فیلم این دیدار در فضای مجازی چارهای جز باور این اتفاق باقی نگذاشــت؛ دیــدار خوانندهای که عکسهایــش در جمعهای مختلف با وجنات و ســکنات ویژه خودش بارهــا در صفحه پربیننده اینستاگرامش منتشر شده بود.

توضیحــات او دربــاره تتوهــای روی دســتهایش و صحبتکــردن درباره مســائل دینی و شــخصیتهای بالای نظام، آنهم چشم در چشــم تولیت آســتان قدس رضــوی از آن پدیدههایی بود که ممکن اســت البته هر چهار ســال یکبار در زمره معجــزات انتخابات اتفاق بیفتــد. با وجود این و با درنظرگرفتن صرف وجه تبلیغاتی این واقعه، برای اهالی همیشه مطرود موســیقی، ایــن رخــداد میتواند اتفاقا بســیار راهگشــا باشد. ابراهیم رئیســی که در سالهای اخیر در شــهری کار و فعالیت کرده که از سوی یکی از بســتگان درجهیک او دستور لغو تمامی کنســرتها داده میشــود، حالا کنار خوانندهای نشســته و اجــازه فیلمبــرداری داده که تمامی هنجارهای ظاهری و رســمی را درهم شکسته است و حتی موسیقی قابلقبولی هم ندارد. این داستان شگفتانگیز و دوگانه اما روزنههای امید را برای هنرمندان باز کرده اســت که حالا شــاید بشود موســیقی را به مشهد برگرداند، آنچنانکه تا پیــش از امامجمعــه فعلی، مشــهد یکی از پایگاههای اجرا و آموزشوپرورش موســیقی در ایران بود.

حــالا از همین امــروز و از همیــن اولین روز انتخــاب مجدد حســن روحانی، در اوج شــادی پیــروزی، مطالبات آغاز شــده و خواســته همه محافظت از رأیی اســت که برایش روزها تلاش کردهاند، چه امیدها که بســتهاند و چه ساعتها که در صف ایستادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.