ارکستر سازهای بادی تهران جان میگیرد

Shargh - - هنر -

جاوید مجلســی، مــدرس موســیقی و رهبر ارکستر ســازهای بادی تهران، با اشاره به تازهترین فعالیتهای این مجموعه موســیقایی بیان کرد: بعد از برگــزاری مجموعه کنســرتهای موفقی که همراه نوازندگان ارکســتر سازهای بادی تهران داشــتیم، مدتی بود کــه بنا به دلایلــی فعالیت نمیکردیم، اما بهتازگی قرار است بعد از مدتها دور هم جمع شــویم و اگر مشکلی وجود نداشته باشــد، از نیمــه دوم ســال برنامههایــی را برای علاقهمندان موسیقی اجرا کنیم.

وی افزود: مجموعه ارکســتر ســازهای بادی تهــران گروه بزرگی اســت که برگزاری کنســرت بــرای ایــن مجموعــه کار آســانی نیســت که بخواهیــم در چنــدروز و چندســاعت مقدمات اجرای صحنــهای آن را فراهم کنیم. حضور یک اسپانســر قوی کــه بتواند در پروســهای حداقل یکساله، پشتیبانیهای لازم را برای فعالیتهای مجموعهای چون ارکستر ســازهای بادی تهران انجــام دهــد امــری لازم و ضروری اســت که متأسفانه هنوز برای ما چنین فضایی مهیا نشده، بــه همین جهت امیــدوارم بــا مذاکراتی که در ماههای اخیر با چند اسپانسر انجام دادیم بتوانیم بهزودی شــاهد اجرای دوباره مجموعه ارکستر سازهای بادی تهران باشیم.

رهبر ارکســتر ســازهای بادی تهران در بخش پایانی صحبتهای خــود گفت: بهزودی جزئیات برنامههای جدید ارکســتر ســازهای بادی تهران بــرای علاقهمندان اعلام میشــود و اگر برنامهها بــه صورت منظــم پیش برود، در آذرماه امســال تازهتریــن کنســرتمان را برگــزار میکنیــم کــه بهطورحتم دربرگیرنده رپرتوارهای جدیدی است و میتواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

ارکســتر ســازهای بادی تهران از سال ۱۳۸۵ فعالیــت خــود را در عرصه موســیقی آغاز کرد. یکی از نکات قابلتوجه این ارکســتر وجود تمامی ســازهای بادی در کنار یکدیگر است که نظیر این حرکت کمتــر در گروهای موســیقی ایران وجود داشته.

این مجموعه در ســال ۱۳۸۷ موفق به کسب مقام اول جشــنواره موسیقی فجر نیز شده است. ضمن اینکه برگزاری چندین کنسرت با خوانندگان مطرحی چون عالیم قاســماف، خواننده شــهیر کشــور آذربایجــان، از جملــه فعالیتهــای این مجموعه در سالهای اخیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.