تلاش برای کاهش رنج دیگران

Shargh - - هنر - منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما

دوستان، منت تلاشهای شما را در این کاهش رنج، افزایش شــادمانی و رشد دلبستگی به جان خریدارم.

به یاد بســپاریم صبوری و دانایی را. در مقابل شنیدههای تلخ بعد از این صبوری کنیم و با دانایی از دایره مروت خارج نشــویم. ما «همه» هستیم. نیازمند «هم». ســینماگران بیش از دیگران– شاید – لذت باهمبودن را درک میکنند. لذت باهمبودن را به همگان – از امروز – یادآوری کنیم.

ما مرهم زخمها هســتیم. ما بــا جان خویش شکافها را کاهش میدهیم.

ما زنده به نفس گرم مردمان هســتیم. قدردان صبوری، دانایی و شــجاعت همه شــما به سهم کوچک خود هستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.