سرخط

Shargh - - هنر -

ایســنا: «جفری کاتزنبرگ» تهیهکننده و رئیس اســتودیو انیمیشــن «دریم ورکز» با دریافت نخل طلای افتخاری کن، مورد تقدیر قرار گرفت.

مهر: مؤسسه موسیقایی «ساز و آواز» آذر سال جاری مجموعــه آثار قدیمی کیهان کلهر، نوازنده جهانی ســاز کمانچه را در قالب یک آلبوم منتشر میکند.

ایلنــا: غلامرضا فرجی )ســخنگوی شــورای صنفــی نمایش(: براســاس اطلاعاتی کــه به ما رســیده، میــزان اســتقبال مخاطبان ســینما روز جمعه 29 اردیبهشت نسبت به هفته قبل کاهش محسوسی داشته است.

شرق: نقاشی یک هنرمند آمریکایی ـ آفریقایی با فــروش بیش از ۱۱0 میلیــون دلاریاش، رکورد جدیدی را در حراج «ساتبیز» بر جای گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.