پرفروشترين گوشیها در 3 ماهه نخست 2017

Shargh - - آيتي -

مؤسســه تحقیقاتی ‪Strategy Analytics‬ آخرین گزارش خــود را از پرفروشترین اســمارتفونها در ســهماهه نخســت 2017 در آمریکا منتشــر کرد. این گزارش که به وســیله ســرویس نظارت بر مدلهای اســمارتفون SMT() در این مؤسســه منتشر شده، نشــان میدهد میزان عرضه گوشــیهای هوشمند در آمریکا در این فصل نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته چهار درصد افت داشته است. به علاوه، سه گوشــی پرفروش در سهماهه نخست 2017، یکسوم فروش را در بازار آمریکا به خود اختصاص دادهاند. از نظــر حجم عرضه، آیفون 7 و آیفون 7 پلاس به طور مشــترک در آمریکا در صدر جدول 10 اســمارتفون پرفروش قرار دارنــد؛ در عین حال برخی از مدلهای قدیمیتر گوشیهای اپل مانند آیفون 6 اس نیز فروش نسبتا خوبی داشتهاند. از میان گوشیهای سامسونگ، گلکســی اس7 و گلکسی اس7 اج - پرچمداران این شــرکت در سال 2016- در کنار گلکسی جی3 نسخه 2016، در فهرســت 10 گوشــی پرفــروش در آمریکا قــرار گرفتهاند. الجی نیز با گوشــی ‪LG V20‬ در این ســهماهه پرقدرتتر ظاهر شــده و در میــان کاربران آمریکایی محبوبیت داشته است.

هرچند بــازار گوشــیهای هوشــمند در آمریکا، دومیــن بازار بــزرگ این صنعت در جهان محســوب میشــود، اما برای همه ســازندگان عرصهای بســیار مهم به شــمار میرود؛ چراکه نفــوذ موفقیتآمیز در ایــن بازار میتوانــد باعث افزایــش قابلتوجه درآمد شــرکت سازنده شــود. البته نفوذ به بازار گوشیهای هوشمند در آمریکا خصوصا برای شرکتهای تازهکار دشــوار اســت؛ زیرا این بازار برای تعداد محدودی از تولیدکنندگان اســمارتفون مانند اپل، سامســونگ و الجی تثبیت شــده اســت. مطابق تحلیل Strategy Analytics، تقریبا ســهچهارم فروش اسمارتفون در آمریکا در سهماهه چهارم 2016 از سوی کمپانیهای اپل، سامســونگ و الجــی صورت گرفته اســت. در این گــزارش همچنین به تأثیر اندک بحران گلکســی نوت7 بهویژه در ســهماهه چهــارم 2016 بر وضعیت سامســونگ اشــاره و پیشبینی شــده اســت که این کمپانی کرهای با عرضه پرچمداران جدید خود یعنی گلکسی اس8 و گلکسی اس8 پلاس بهسرعت جایگاه اولیه خود را بازپس بگیرد. البته به گفته کارشناســان ‪Strategy Analytics‬ ، بهتأخیرافتــادن عرضــه این دو گوشی میزان تأثیر سامسونگ را در فصل نخست 2017 محدود کرده است؛ زیرا این گوشیها عملا در 21 آوریل 2017 یعنی ســهماهه دوم عرضه شــدهاند. به طور معمول، سهماهههای چهارم مهمترین و پرحجمترین فصــل فــروش اپل بــه شــمار مــیرود؛ درحالیکه سامسونگ معمولا با توجه به عرضه مدلهای جدید سری گلکســی اس، در سهماهههای نخست هر سال پیشتاز است. باوجوداین، این شیوه متداول سامسونگ در فصل نخست 2017 محقق نشده است. به گزارش وبسایت mobile، برخی تحلیلگران بر این باورند که با عرضه گوشیهای جدید سامسونگ و اپل نشانههایی از رونق دوباره در بازار جهانی گوشیهای هوشمند تا پایان سال جاری میلادی مشاهده خواهد شد. مطابق تحلیل کارشناســان، سهماهه دوم برای تولیدکنندگان گوشی هوشمند در آمریکا جالب توجه خواهد بود. در پایان این فصل میتوان تأثیر عرضه گوشیهای جدید سامســونگ را بر وضعیت بازار و حد ســودآوری این شرکت مشاهده کرد. به علاوه میتوان پس از گذشت این دوره به بررسی این مسئله پرداخت که آیا ‪LG G 6‬ قادر است سهم بازار فعلی الجی را حفظ کند؛ سهم بازاری که با فروش ‪LG V 20‬و گوشــیهای میانرده سری X و Kافزایش یافته است.

‪Strategy analytics‬ در بخــش دیگری از گزارش خــود، آیفــون 7، آیفــون 7 پــلاس و R9s محصول OPPO را بهترتیــب، بهعنــوان ســه اســمارتفون پرفــروش در ســهماهه نخســت 2017 در سراســر جهــان معرفــی کرده اســت. به گفته نیل ماوســتن ‪Neil Mawston(‬ ،) مدیر اجرائی ‪،Strategy Analytics‬ در ایــن ســهماهه حــدود 353.3 میلیــون واحــد اسمارتفون در سراسر جهان عرضه شده است و پنج مدل برتر درمجموع یکششم عرضه جهانی را در این مدت به خود اختصاص دادهاند.

در ســهماهه اول 2017، معــادل 21.5 میلیــون واحــد آیفون 7 به بازار عرضه شــده کــه 6.1 درصد از ســهم بــازار را دربر میگیرد. به گفتــه تحلیلگران ‪Strategy Analytics‬ ، این گوشــی هوشــمند به دلیل طراحی کاربرپسند، اپهای پشتیبانیکننده توسعهیافته و دردســترسبودن خردهفروشــی محبوبیــت زیادی داشــته اســت. آیفون 7 پلاس نیز بــا صفحهنمایش بزرگتر و قیمت بالاتر، 4.9 درصد سهم بازار را در این ســهماهه به خود اختصاص داده است. در فصل اول ‪OPPO ،2017‬ برابر با 8.9 میلیون واحد گوشــی R9s وارد بازار کرده و این گوشــی هوشــمند 2.5 درصد از ســهم بازار را به خود اختصاص داده است. این برند که در چین بسیار محبوب است و در هند نیز بهسرعت مــورد توجه قرار گرفتــه، در غرب عمدتا ناشــناخته مانده است. گوشــی پرچمدار R9s مجهز به فناوری ارتباطی 4G و دوســیمکارته اســت که از حسگر اثر انگشت بهره میبرد. گوشیهای ‪Galaxy J 3‬ وGalaxy J5 نسخه 2016 سامســونگ، بهترتیب با داشتن 1.7 و 1.4 درصد از سهم بازار در این سهماهه در مکانهای چهارم و پنجم پرفروشترین گوشیهای هوشمند قرار گرفتهاند. این گوشــیهای میــانرده فروش خوبی در اروپا و آســیا داشتهاند و سامسونگ را در مسیر جبران مشکلات ناشی از باتری نوت7 یاری کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.