استفاده نسخه نهایی باجگیر سایبری از روش رمزنگاری قوی

Shargh - - آيتي -

شــرق:

مرکز ماهر اعلام کرد: باجافزار ســایبری «واناکرای» در نسخه نهایی خود از روش رمزنگاری قویای استفاده میکند که تاکنون هیچ روشی برای رمزگشایی فایلهای آسیبدیده از سمت این بدافزار، یافت نشده است. براساس رصدهای انجامشده از سوی مرکز ماهر، این بدافزار باجگیر، در سطح شبکه کشور ما نیز مشاهده شده به نحوی که طبق آخرین آمار این مرکز، بیش از 50 اپراتور ارتباطی و سازمان، قربانی این باجافزار در کشــور شــدهاند که بیشــتر ایــن آلودگیها نیز در حــوزه اپراتورهای ارتباطی و حوزه پزشکی، سلامت و دانشــگاهها و در تهران و اصفهان شناسایی شده است. مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای در اطلاعیه جدید خود درخصوص انتشــار سریع آسیبپذیری بدافزار رایانهای «واناکرای» اعلام کرد: «با توجه به حمله گسترده باجافزار wannacry در سطح جهان و شیوع سریع آن و نیز آلودگیسیستمهاي کاربران ایرانی به این بدافزار، به کاربران توصیه اکید میشود که منحصرا از روشها و راهکارهای معرفیشده به وســیله مراجع شناختهشــده، از جمله مرکز ماهر برای رفع آلودگــی به این بدافزار اســتفاده کنند.» این مرکز با تأکید بر اینکه نسخه نهایی این باجافزار از روش رمزنگاری قوی اســتفاده میکند، هشــدار داد: «نرمافزارها و وبســایتهای ناشناختهای که گاهی در جســتوجوهای اینترنتی ظاهر میشوند، خود منتشــرکننده بدافزارهای دیگری هســتند که با شناسایی سیستمهای آســیبدیده و آسیبپذیر میتوانند به آنها از همان طریــق ورود این بدافزار نفــوذ کــرده و ســبب ایجاد آســیبهای بیشــتر شــوند». برخی از این وبســایتهای ناشناخته در جســتوجوهای اینترنتی ظاهر میشود و کاربران باید توجه داشته باشند که وبسایتهای ناشناخته را بــاز نکنند. طبق اعــلام مرکز ماهر، بــا اینکه در بســیاری از موارد، این باجافزار موفق به رمزگذاری تمام فایلها در سیســتمهای قربانی نشــده است، اما بــا وجود ایــن، درخصوص مــوارد رمزگذاری موفق، تاکنون هیچ روش مؤثری برای رمزگشــایی فایلهای آسیبدیده در هیچیک از کشورهای مورد حمله یافت نشــده است. این مرکز با تأکید بر اینکه در صورت پیداشــدن راهحل مناســب، بهســرعت و به شــکل مطمئن، موضوع از طریــق مرکز ماهر اطلاعرسانی میشود، یادآور شد: کاربران در صورت مبتلاشــدن به آســیبهای ناشــی از این باجافزار، ضروری اســت تا پس از حذف آن، نسبت به حذف دیگر بدافزارهایی که به همراه آن نصب شدهاند نیز اقدام کنند. نحوه پیشــگیری و حذف بدافزار باجگیر در وبسایت مرکز ماهر در دسترس قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.