حرکت خاورمیانه به سمت فضای ابری

Shargh - - آيتي -

وقتی صحبت از فضــای ابری به میان میآید، بیشــتر اوقات ذهن مــا به صورت ناخــودآگاه به سمت کشورهای پیشرفتهای مانند ایالات متحده، کانادا، اســترالیا، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی معطوف میشــود یا اینکــه اقتصادهای در حال شکوفایی مانند چین و هند ميرود.

بــه نــدرت شــنیدهایم که فنــاوری ابــری در خاورمیانه در حال توســعه باشد. باید این رویکرد تغییر کند و خاورمیانه نیز رویکردی تازه به ســوی فضای ابری داشته باشــد. براساس گزارش کلود نیوزدیلی، گزارشی که از ســوی گارتنر تهیه شده، نشان میدهد شــرکتهای موجود در خاورمیانه، برای ســه ســال آینده بیش از دو میلیارد دلار در زمینــه فناوری ابری ســرمایهگذاری میکنند تا به این وســیله، دادهها و اپلیکیشــنهای خود را به سوی فضای ابری سوق دهند.

همچنیــن ارقــام درآمد در ســال ‪956 2016،‬ میلیــون دلار را نشــان میدهنــد. ضمنــا در این گزارش آمده اســت که پلتفــرم بهعنوان خدمت، بیشترین نرخ رشــد را با رقم 28.8 درصد دارد و پس از آن، نرمافزار بهعنوان خدمت با نرخ رشــد 28.5 درصد، قرار گرفته است.

رشــد در این زمینهها، آن شرکتهایی را نشان میدهد کــه میخواهند اپلیکیشــنها و بارهای کاری خود را از مرکز داده درونسازمانی به فضای ابری منتقل کنند.

از ســوی دیگر، بــه گزارش وبســایت رایورز، شــرکتهایی که در خاورمیانه کار میکنند نیز در کنار سایر کشــورهای دنیا به مزایای فناوری ابری پی بردهاند و در پی آن هستند که بیشترین استفاده را از آن ببرند.

خاورمیانه برخلاف آنچه که در افکار عمومی نقشبســته اســت، دیگر صرفا به دنبــال نفت و منابع زیرزمینی نیســت و با سقوط قیمت نفت و افزایش نیاز به منابع جایگزین انرژی، کشــورهای تولیدکننده نفت مثل عربســتان سعودی، خواهان توسعه سایر صنایع هستند.

بــا رونــد روبهرشــدی کــه در شــرکتهای خاورمیانه بــرای بهکارگرفتن فنــاوری ابری دیده میشــود، در آینده نه چنــدان دور درصد زیادی از شــرکتها تحت پوشــش فناوری بحثشــده درمیآیند و از خدمات آن بهرهمند میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.