شناسنامهدارشدنخدمات ۹۰ دستگاه اجرائی کشور

Shargh - - آيتي -

ایسنا:

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از شناسنامهدارشدن خدمات 90 دستگاه از 108 دستگاه اصلی کشور اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی، وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها در راستای توسعه دولت الکترونیکی خبر داد. رضا باقریاصل با اعلام این خبر گفت: «شناسنامه خدمات دســتگاهها مبتنــی بر قوانیــن و مقررات مدون نشده بود، بههمیندلیل دستگاههای اجرائی بــا همکاری ســازمان فناوری اطلاعات شــروع به احصای خدمات کردند و تا امروز 90 دستگاه از 108 دستگاه اصلی کشور دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتــی، از وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها دارای شناســنامه خدمات هســتند. این شناسنامه خدمات پویا و مبتنــی بر تغییرات قوانین و مقررات اســت امــا مــردم میتواننــد آگاه شــوند که یک دســتگاه چه خدماتی ارائــه میکنــد». او افزود: «درحالحاضر 26 برنامه مصوب از این دســتگاهها داریم که روبهرشد اســت. فعالیتهایی که دولت برای ســرویسهایش انجام میدهد مشترک است، بنابراین هر اندازه دانهبندی ســرویسها درشــتتر باشد و فعالیتهای مشــترک بیشتری احصا کنیم، هزینه اجرائی دولت برای دولت الکترونیک کاهش پیدا میکند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.