تفاهمنامه تأمیناجتماعی با نانوایان

Shargh - - جامعه -

شرق: دریافت فهرســت کارگران ٨٠ هزار نانوایی سراســر کشــور بهصــورت متمرکــز و بــا همکاری اتحادیههای صنفی انجام میشود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: نانوایان از جمله اقشاری هستند که با مصوبه مجلس شورای اســامی از ٣٠ سال پیش با حمایت دولت از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده میکنند و حق بیمه سهم کارفرمایی این صنف بر عهده دولت است.

تقی نوربخش در جلســه امضــای تفاهمنامه با صنف نانوایان، اظهار کــرد: بهمنظور ارتقای خدمات ســازمان تأمین اجتماعی و تسهیل دسترسی کارگران ٨٠ هزار واحد نانوایی در سراسر کشور، تفاهمنامهای با این صنف محترم منعقد شــده اســت تــا دریافت فهرســت کارگران و همچنین بازرســی از کارگاههای نانوایی با همکاری اتحادیههای صنفی سراسر کشور انجام شود. نوربخش از وجود برنامهای اصولی برای گســترش همکاریها با صنوف مختلــف خبر داد و گفت: بههمینمنظور در روزهای آینده تفاهمنامهای با اتاق اصناف ایران خواهیم داشت؛ با توجه به اینکه نانوایــان محترم گــروه بزرگی از جامعه زیر پوشــش تأمین اجتماعی هســتند و در ادوار گذشته نیز سابقه همکاری با این صنف برای دریافت فهرست حق بیمه داشــتهایم، برای انجام وظایف قانونی سازمان تأمین اجتماعی این تفاهمنامه امضا میشود.

وی از تمرکز ارائــه خدمات بیمهای به نانوایان در چهار شعبه تهران خبر داد و گفت: در شهرستانهایی که شــعب متعدد تأمیــن اجتماعی وجــود دارد نیز یک شــعبه بهصورت تخصصی بــه ارائه خدمات به صنف نانوایان خواهد پرداخت. نوربخش بازنگری در دستمزد مقطوع کارگران صنف نانوا را از دیگر مفاد این تفاهمنامه عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه چندین سال از اباغ دســتمزد مقطوع کارگران گذشته است، نیاز به بازنگری در این دستمزدها احساس میشود و یکی از خواســتههای برحق کارگران عزیز زیر پوشش تأمین اجتماعی نیز بازنگری در این دستمزدهاســت و این کار در اســرع وقت انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه نانوایــان از جمله اصناف تحت حمایت دولت در پرداخت حق بیمه هســتند، گفــت: درحالحاضر دولت برای هر واحد نانوایی که پنج کارگر داشته باشد بهطور متوسط بیش از یک میلیون تومان در ماه حق بیمه پرداخت میکند که نوعی یارانه برای این صنف محسوب میشــود و پرداخت این یارانه با تفاهمنامه جدیــد نیز کماکان ادامــه خواهد یافــت. مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی ایجاد کارگروه مشترک برای رسیدگی به مسائل دوجانبه و ارائه راهکارهای مناسب برای تبادل اطاعات را یکی دیگر از موارد مورد اشاره در تفاهمنامه امضاشــده عنوان کــرد و گفت: بدون تردید زمینههای همکاری زیادی بین ســازمان تأمین اجتماعی و صنــف نانوایان وجــود دارد که با ایجاد این کارگروه دائمی کارها با جدیت دنبال خواهد شد. محمدحســن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلســه گفت: از ســال گذشــته تجمیع و تلخیص بخشنامهها و دستورالعملها در سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام است که این کار زمینهساز ایجاد تحولات اساسی در خدمات سازمان به اقشار مختلف جامعه میشود. او با بیان اینکه صنف نانوایان از جمله بیمهشدگان تأمین اجتماعی هستند که خدمترســانی به آنان برای این ســازمان اهمیت زیادی دارد، افزود: امیدواریم با همکاری اتحادیههای صنفی که نمایندگان قانونی نانوایان هســتند، بتوانیم زمینههایی برای گسترش توسعه همکاریها و تسهیل خدمترسانی به کارگران عزیز نانواییها و کارفرمایان محترم این صنف ایجاد کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.