بخشی از اطلاعات درباره سند ۲۰۳۰ وجود خارجی ندارد!

Shargh - - جامعه -

ایلنا: معاون اســبق وزارت آموزشوپرورش گفت: متأســفانه عمــده اطاعاتی که درباره ســند ۲٠٣٠ در برخی رسانهها مطرح شــده، سیاسی و جناحی است و بخشــی از آن نیز اصا وجود خارجــی ندارد. رحیم عبادی، معاون وزیــر آموزشوپرورش در دولت هفتم در واکنش به بهرهبرداری تخریبی – تبلیغی مخالفان دولــت از ســند ۲٠٣٠ در جریان رقابــت دوازدهمین انتخابــات ریاســتجمهوری، گفــت: وزرای محتــرم آموزشوپــرورش، آمــوزش عالی و فرهنگ و ارشــاد اســامی در این خصــوص به رهبری نامه نوشــتند و مــا هم تأکید داریم، همه باید تــاش کنیم با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری، نگذاریم سند ۲٠٣٠ مغایر با ارزشهای دینی و ملی کشــور اجرا شود. وی افزود: متأسفانه عمده اطاعاتی که درباره این سند در برخی رسانهها مطرح شده، سیاسی و جناحی است و بخشی از آن نیــز اصا وجــود خارجی ندارد. ســند ۲٠٣٠ در واقع ســندي مکتوب و قابل دسترس است. بااینحال اخباری که درباره آن نقل شــده، تــا حد تعجبآوری خارج از واقعیت است. عبادی اظهار کرد: سند ۲٠٣٠ یک تفاهمنامــه بینالمللی اســت و الزامات اجرائی ندارد، تنها یک تفاهم مشترک بین کشورهاست که هر یک متناسب با شــرایط و مقتضیات خود، میتوانند از ظرفیتهای آن استفاده کنند. اتفاقا بخش عمدهای از این سند راهکاری است که در گذشته آموزشوپرورش به آن پرداخته اســت و مربوط به حال حاضر نیســت؛ چراکه نخســتین ســندِ آن مربوط به «آمــوزش برای همه» بود که در ســال ۲٠٠٠ تصویب شد. او ادامه داد: هدف ایــن برنامه، در واقع این بود که آموزشوپرورش بهعنوان یک الزام در اختیار همه گروههای اجتماعی از جمله دختران، پســران، ساکنان مناطق محروم و همه کسانی که در کشور زندگی میکنند، قرار بگیرد. عبادی با بیان اینکه ســند ۲٠٣٠ نیز بیشــتر به مبحث کیفیت آموزشوپــرورش، کاربردیکــردنِ آموزشوپرورش و مواردی از این دســت میپردازد، گفــت: تنها موردی کــه در مــاده ۲٠ این ســند وجود دارد کــه یک مقدار موجب چالش شــد که آنهم قابل پیشــگیری به نظر میرسد، برابری جنسیتی اســت. او افزود: در این ماده صرفا صحبت از این اســت کــه آموزشوپرورش هم برای دختران و هم برای پســران به مساوات در اختیار گذاشته شود و اصا بحث حقوق نیست و بیشتر بحث دسترســی به آموزش بــرای همه دختران و پســران مورد تأکید قــرار دارد. معاون وزیر آموزشوپرورش در دولت هفتم اظهار کرد: از آنجایی که میزان محرومیت دختران از آموزش در ســطح جهانی بالاست؛ بنابراین در این ســند توصیه شــده اســت که دولتها موظف شــوند دسترسی به آموزش را در حد عالی ارتقا دهند. کمااینکه جمهوری اسامی ایران در این سیوچند سال همیشه به جد به آن توجه داشته است، اما این معضل در کشــورهایی مثل عربســتان، پاکســتان، افغانستان و برخــی دیگــر هنــوز پابرجاســت. وی گفــت: وزیر آموزشوپرورش در زمان امضای این سند به صراحت به صورت مکتوب نوشته است که این سند با این شرط به امضا میرسد که مغایرتی با ارزشهای دینی و ملی جمهوری اســامی ایران نداشته باشد. عبادی بار دیگر با مغرضانه و سیاسی توصیفکردنِ گزارشهای کذب درباره این سند، افزود: متأسفانه رقیب در ایام انتخابات کم آورد و همانطور که در گذشته نیز سعی داشتند با دســتمایه قراردادن و سوءاستفاده از مقدسات مردم، رأی جمع کنند و رقیبِ مقابل را تخرب کنند، اینبار نیز از این موضوع بهعنوان یک حربه تبلیغاتی غیرمنصفانه برداشت ناجوانمردانه سیاسی و جناحی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.