ارتباط مهلک آلودگی هوا و بیماریهای قلبی

Shargh - - جامعه -

شــرق:

ذرات ریــز دوده پس از ورود به سیســتم تنفســی انســان، از طریــق رگهای خونــی وارد بافتهــای بدن شــده و به آنها آســیب ميزنند. وســایل نقلیه دیزلی فاقد فیلتر، اصلیترین عامل انتشار دوده در هوا هستند.

«ســولماز احــدی» کارشــناس روابطعمومی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دراینباره گفت: براساس مطالعه انجامشــده از سوي دکتر مارک میلر از دانشــگاه ادینبــورگ، ذرات معلق با ورود به رگهای خونی عامل بیشــترین آسیب و ایجاد پلاکهای شــریانی مرتبط بــا بیماریهای قلبی و عروقی میشوند. این مطلب در مقاله منتشرشده در بخش علم و فناوری سایت اقتصاددانان در ماه می 2017 درج شــده که به بررسی ارتباط ابتلا به بیماریهــای قلبی و ریوی و آلودگی هوا پرداخته است.

به گفته احــدی، یکی از دلایــل اثبات فرضیه انتقــال ذرات معلق در بدن انســان، بررســی رد پای آن در بافتهای مختلف است. دوده سیاه از کربن ساخته شده و در غلظتهای کم و سایزهای کوچک قابل جداســازی و تشــخیص از بافتها و مواد بیولوژیکی نیســت. دکتر میلر و همکارانش از ذرات طلای همســایز کربن سیاه برای مطالعه خود اســتفاده کردند که این ذرات در غلظتهای کم نیز بهراحتی قابلشناســایی و همچنین از نظر شیمیایی کاملا بیاثر هستند.

به گزارش شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بیاثربودن این ماده براي انجام مطالعات انسانی حائز اهمیت بــوده و اولین گروه مــورد آزمایش شــامل 1۴ مرد ســالم بودند که این افراد در زمان آزمایش و در حال انجام فعالیت بدنی ســنگین، به مدت دو ســاعت در معرض غلظت مشخصی از ذرات طلا در هوای تنفســی قــرار گرفتند. دکتر میلــر و همکارانــش، نمونــه خــون و ادرار این داوطلبان را 2۴ ســاعت بعــد از انجام آزمایش و بعد از سه ماه بررسی کردند. همانگونه که انتظار میرفت، پیش از قرارگرفتن در معرض ذرات طلا، در خون و ادرار افراد تحت آزمایش نشــانهای از این ماده وجود نداشــت. درحالیکــه پس از 2۴ ســاعت، ذرات طلا در بدن تمام این افراد )به جز 2 نفر( ردیابی شــد. این مطالعه نشــان داد ذرات ریز طلا از طریق بافت ریه جذب شــده و بهوسیله سیســتم گردش خــون در بدن حرکــت میکنند. همچنین در آزمایش انجامشــده در سه ماه بعد از مواجهــه نیز، تغییر محسوســی در غلظت این ماده در بافتها و خون مشــاهده نشد که نشانگر این واقعیت اســت که ذرات طلا با یک بار تنفس در بافتهای بدن محبوس شده و باقی میمانند. با وجود این، این مطالعه نشــانگر چگونگی تأثیر ذرات معلق بر ایجاد بیماریهای قلبی نبود. دکتر میلر و همکارانش به ســلولهای سیستم ایمنی بدن )ماکروفاژها( بهعنوان مقصر اصلی مشکوک بودنــد. این ســلولها وظیفه بلع و دفع اجســام خارجی مانند باکتریهــا را برعهده دارند که این مطالعه نشان داد این سلولها قادر به دفع ذرات کوچک کربن سیاه و طلا نبودند.

این کارشــناس روابطعمومی شــرکت کنترل کیفیــت هوای تهــران تصریح کــرد: در آزمایش دیگر این گروه، موشهای آزمایشــگاهی مستعد ابتــلا به بیماریهــای قلبــی را در معرض میزان مشــخصی از طلا قرار دادند. پــس از انجام دوره مطالعــه، میزان طــلای ردیابیشــده در رگهای خونی موشهای مبتلا به بیماریهای قلبی بیش از پنج برابر موشهای ســالم بــود. همچنین این گروه، مطالعات مشــابهی بر گروهی از افراد مبتلا بــه بیماریهای تنگی عروق خونی انجام دادند و در زمان انجام عمل جراحی عروق قلب این افراد، بافتها و پلاکهای خونی آنها را به منظور ردیابی میزان طلا مطالعه کردند. تنها نکته باقیمانده در این مطالعه میزان تشــابه رفتار ذرات کربن ســیاه نســبت به ذرات طلا در بدن است. واکنشپذیری بالای کربن ســیاه نســبت به طلا نشــان میدهد احتمــال عکسالعمل بیشــتر ماکروفاژها به این ذرات بیشــتر خواهد بــود. این مطالعــه هرچند درمانــی برای بیماریهای قلبی و عروقی ناشــی از آلودگی هوا ارائه نکرده اســت، استدلالی برای افزایش توجه به بحث تأثیــر آلودگی هوا بر بروز بیماریهای قلبی و عروقی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.