اعلام ضوابط ثبتنام در مدارس

Shargh - - جامعه -

مهــر: ضوابــط ثبتنــام در مــدارس دولتی، لازمالتعلیمهــا و اتبــاع بیگانــه اعــلام شــد. دســتورالعمل ثبتنام دانشآمــوزان در مدارس برای ســال تحصیلی ۹۶–۹7 از ســوی معاونت آمــوزش متوســطه وزارت آموزشوپرورش ابلاغ شد. براساس این دســتورالعمل، با هدف کاهش تمرکز و تفویض اختیارات و به منظور برنامهریزی، ســاماندهی و نظارت بر امور مربــوط به ثبتنام دانشآمــوزان، بــا حضور در کمیتــه برنامهریزی استان و منطقه بررسی و اقدامات لازم پیشبینی و انجام خواهد شد.

ثبتنــام دانشآمــوزان مطابق بــا آییننامه اجرائي مــدارس مصوب 20 مرداد ســال 1۳7۹ شــورای عالی آموزشوپــرورش و آییننامههای آموزشــی مصوب هر یــک از دورههای تحصیلی انجام میشود. درخصوص ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی در ســال تحصیلی ۹۶–۹7 براساس شــیوه نامه 2۳ تیر ســال 1۳۹۵ اقدام و هر گونه تغییر و اصلاح از ســوی مرکز امــور بینالملل و مدارس خارج از کشور اعلام میشود.

ضوابط ثبتنــام لازمالتعلیمهای فاقد مدارک هویتی

به منظــور پوشــش کامــل تحصیلــی افراد لازمالتعلیــم فاقد مدارک هویتــی لازم که از نظر ســنی امکان تحصیــل در نظام آموزش رســمی کشــور را دارند، به اســتناد مصوبه هیئت وزیران و نامه معــاوناول رئیسجمهــور در تاریخ دوم اسفند ماه 1۳۹۵، با ارائه کارت حمایت تحصیلی صادرشده از سوی وزارت کشــور )فرمانداریها( ثبتنام از آنها انجام میشود.

با توجه به لزوم مدیریت منابع مالی و سرمایه انســانی، ضروری است برای اســتفاده از فرصت شــهریور ۹۶ به گونهای برنامهریزی شود که تمام ثبتنامهــا تــا تاریخ ۳1 مــرداد به اتمام برســد. ثبتنــام از هنرجویان هنرســتانها بــدون لحاظ محدودیت جغرافیایی براســاس ضوابط مربوطه انجام خواهد شد. ضروری است فرایند ثبتنام از جمله سناد و سنجش سلامت انجام شود.

مفاد شیوهنامه ثبتنام دانشآموزان استثنایی ســال تحصیلــی ‪–۹۶ ۹۵‬و شــیوهنامه ثبتنــام آموزشوپرورش عــادی آییننامه اجرائي مدارس و دیگر شیوهنامههای گروههای مختلف استثنایی ملاک عمل خواهد بود. تمام کودکان ورودی پایه اول مطابق دستورالعمل صادره از سوی سازمان آموزشوپرورش اســتثنایی کشور ملزم به شرکت در برنامه ســنجش بدو ورود به دبســتان هستند. تمام مدیران مدارس ابتدایی موظفاند اطلاعات دانشآموزان، بهویژه در پایه اول را در اسرع وقت در سامانه سنجش در بدو ورود و سناد را حداکثر تا پایان مردادماه ۹۶ ثبت کنند.

ممنوعیت ثبتنام کودکان معلول و اســتثنایی در مدارس عادی

ثبتنام و تحصیل کودکان معلول و اســتثنایی به دلیل شــرایط ویژه آنها، یعنــی امکانات ویژه و ضــرورت حضور نیــروی متخصــص در مدارس عادی ممنوع اســت و با مدیــران متخلف مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.