۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین دانشگاههای دنیا

Shargh - - جامعه -

ایلنا: سرپرست پایگاه اســتنادی علوم جهان اســلام «ISC» گفــت: در رتبهبنــدی لایــدن در ســال 2017 میــلادی 1۸ دانشــگاه از جمهوری اســلامی ایران در جمع دانشگاههای برتر جهان قرار گرفتنــد. محمدجواد دهقانــی اظهار کرد: در فهرســت جدید دانشــگاههای برتــر در نظام رتبهبندی لایدن، جمهوری اســلامی ایران با 17 دانشــگاه در میان کشورهای اســلامی بیشترین تعداد دانشــگاه برتر را در اختیار دارد و ترکیه با 1۶ دانشــگاه، مالزی با پنج دانشــگاه و عربستان ســعودی با چهار دانشگاه در این نظام رتبهبندی در جایگاههــای بعدی قــرار دارند.دکتر دهقانی گفــت: در جدیدتریــن رتبهبندی لایــدن، علاوه بــر افزایش حضور تعــداد دانشــگاههای ایران، شــاهد ارتقای رتبه اکثر دانشــگاههای کشورمان نیز هســتم. در این فهرســت دانشــگاه تهران از رتبه 22۸ در ســال 201۶ به رتبه 1۹۵ و دانشگاه امیرکبیر از رتبه ۳2۵ درســال 201۶ به رتبه 2۹2 ارتقای رتبه یافتهاند. سرپرســت ISC اظهار کرد: لایدن از سیستمهای رتبهبندی معتبر بینالمللی در کشــور هلند اســت و هرســاله به رتبهبندی دانشــگاههای جهان میپــردازد. معیارهای این نظــام به دو دســته کلــی شــاخصهای تأثیر و همکاریهای علمی تقســیم میشوند. اطلاعات مربــوط به این شــاخصها از پایــگاه داده علوم ‪Web of SCIENCE(‬ ) جمعآوری میشــود. در رتبهبندی سال 2017 از اطلاعات مستخرج چهار ســال در فاصله زمانــی ‪2011 201۵-‬ اســتفاده شــده اســت. وی افزود: همچنین در رتبهبندی لایدن در سال ‪1۴ 201۶،‬ دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشــکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مــدرس، علم و صنعت ایــران، صنعتی اصفهان، دانشــگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شــهید بهشــتی، علوم پزشکی شــهید بهشتی، خواجهنصیرالدین طوسی و اصفهان در فهرست دانشگاههای برتر قرار گرفتند.گفتنی است تعداد دانشــگاههای برتر کشــور ما در رتبهبندی لایدن در ســال ‪1۳ 201۵،‬ دانشگاه بود که این تعداد در ســال 201۶ به 1۴ و در سال 2017 به 1۸ دانشگاه افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.