آگاهی، دلیل افزايش قانونی سقط جنین

Shargh - - جامعه -

ایرنا:

ســازمان پزشــکی قانونی اعلام کرد: مهمترین دلیل افزایش شــمار متقاضیان سقط جنین درمانی و بهتبع آن افزایش مجوزهای صادرشده، افزایش سطح آگاهی جامعــه و اطلاع از این امکان قانونی اســت. براســاس این گزارش، این افزایش متقاضیان بیشتر به دلیل افزایش اطلاعرســانی و بالارفتن ســطح آگاهی مردم از راهکارهای قانونی سقط جنین درمانی است که مطابق آنچه در قانون ذکر شــده، انجام میشــود. براســاس این گــزارش، مجوز ســقط درمانی فقط در صورت داشــتن شــرایط خاص برای مادر باردار صادر میشــود که مهمترین آن ســن بــارداری کمتر از 1۹ هفته اســت.در سال گذشته نیز شــمار کل متقاضیان ســقط جنین درمانی که برای دریافت مجوز به مراکز پزشکی قانونی کشــور مراجعه کردند، 12 هزارو 2۸1 نفر بود که شمار این افراد در مقایسه با سال قبل از آن ‪2۳.۴ 1۳۹۴()‬ درصد افزایش یافت. همچنین شــمار مجوزهای صادرشده نیز در سال 1۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن رشــد 1۹.۸ درصدی داشت. شرایط ضروری برای صدور مجوز ســقط درمانی به دو گروه تقســیم میشــود، درباره مشــکلات و ناهنجاریهای جنینی، تشــخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر یا ســونوگرافی معتبر، ناهنجاری یــا ناهنجاریهایی که موجب حرج مادر شــود، رضایــت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از 1۹ هفته و اینکه حرج مادر از ســوی سه متخصص مربوطه تشــخیص و به تأیید پزشکی قانونی برسد، است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.