ایران نماینده سازمان جهانی بهداشت در منطقه «امرو» شد

Shargh - - جامعه -

ایرنا: ایران بــرای دومینبار نماینده ســازمان جهانی بهداشت درمنطقه امرو )منطقه مدیترانه شرقی( شد و این همکاری از نیمه دوم سال 2017 شــروع میشــود. دکتر عبدالله، نماینده سازمان جهانی بهداشــت در منطقــه امرو، با اشــاره به فعالیت محدود سه مرکز همکار دیگر در منطقه، فعالیتهای دوره اول ســازمان انتقال خون ایران با سازمان جهانی بهداشــت را مؤثر و قابل تقدیر ذکر کرد.وی اظهار امیدواری کرد ســازمان انتقال خــون ایــران بتوانــد همچنــان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشــی در منطقه پیشرو باشد.دکتر عبدالله نبود یک سازمان متمرکز و نداشتن ارتباط نزدیــک با وزیــران بهداشــت و تصمیمگیرندگان ردهبالای دولتی را از مشکلات منطقه امرو عنوان کــرد. علیاکبر پورفتــحالله، مدیرعامل ســازمان انتقال خون نیز ضمن برشــماری مزایای سیستم متمرکــز انتقال خون، در ایران و نظارت مســتقیم وزیر بهداشــت در شورای عالی ســازمان؛ حضور مدیرعامل ســازمان انتقال خون به عنوان یکی از اعضای اصلی شــورای معاونان وزارت بهداشت را نقطه قوت سیســتم انتقال خون ایران دانست. دکتر عبدالله به منظور شرکت و نظارت بر برگزاری کارگاه منطقــهای GMP در انتقــال خــون که به وسیله ســازمان انتقال خون ایران به عنوان مرکز همکار ســازمان جهانی بهداشت در تهران برگزار شد، به ایران سفر کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.