افزایش ۱۰ درصدی شهریه مهدهای کودک

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیســتی کشــور از افزایش 10 درصدی شهریه مهدهای کودک در سال ۹۶ خبر داد. محمد نفریه دربــاره افزایش شــهریه مهدهای کــودک تحت نظارت سازمان بهزیســتی، اظهار کرد: نرخ نهایی مهدکودکها در ســال ۹۶ هنوز مشــخص نشده، اما به طور میانگین نزدیــک به 10 درصد افزایش شهریه خواهیم داشــت که این افزایش قیمت تا پایان خردادماه اعلام خواهد شــد.او با بیان اینکه شهریه مهدکودکها در استانها و شهرستانهای مختلف متفاوت اســت؛ گفت: در شهرهایی مانند تهران، کرج و شــیراز شــهریه منطقهبندی شده و براساس مناطق شهریه دریافت میشود. مدیرکل دفتــر کــودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشــور ادامه داد: شــهریه مهدکودکها براساس برآورد هزینههای تمامشده، قیمت اجاره مسکن، دســتمزد پرســنل و مواد مصرفــی در تعامل با ســازمان حمایت از مصرفکننــده در کمیتههای اســتانی بــا درنظرگرفتن تورم نــرخ نهایی تعیین میشود.نفریه به تفاوت قیمت شهریه مهدکودک نوپایان، شیرخوارگان و نوباوگان اشاره کرد و گفت: بــه دلیل اینکــه هزینه نگهداری شــیرخوارگان و نوباوگان بیشتر است، از همینرو شهریه مهدهای شیرخوارگان و نوباوگان از نوپایان بیشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.