بازدید از موزه تنوع زیستی پردیسان، اول خرداد رایگان است

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

بازدید از موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیســان به مناســبت روز جهانی تنوع زیســتی مصادف با اول خردادماه رایگان اعلام شد. طاهره افتخاری - سرپرســت دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ســازمان حفاظت محیط زیســتاظهار کــرد: این اقــدام با هدف آشــنایی هرچه بیشــتر مردم با محیط زیست و تنوع زیستی کشور و آگاهیرسانی به آنها درباره اهمیت حفظ حیات وحش کشور انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.