همه پشت دولت باشیم برای ایران

Shargh - - ورزش -

«علی کریمی»، ســتاره فوتبال ایران که سالهای آغازیــن بازنشســتگی از فوتبــال را تجربــه میکند، همچنــان چهرهای قابل اعتنا و بــزرگ در بین اهالی این رشته ورزشــی اســت. به گزارش «ورزش سه»، علــی کریمی که در چند هفته گذشــته بهواســطه فعالیتهای انتخاباتــی مورد توجه مردم قرار گرفته بود، جمعه پیشازظهر آرای خود را به صندوق رأی انداخت تا در این مشارکت بزرگ عمومی شریک باشد. وقتی با او درباره نامزد مورد عاقه و رأیاش صحبت میکنیم، میگوید: «من رأیام را در هفتههای قبل از انتخابات علنی کرده بودم و خوشــحالم که رأی من به رأی اکثریت شــرکتکنندگان نزدیــک بود. ما فکر میکنیم انتخاب بهتری انجام دادهایم و البته رقابت هم بسیار ســنگین بود و امیدوارم این انرژی از حالت رؤیارویی خارج شــود و نفعش به کل کشور برسد». کریمی در پاســخ به ســؤال بعدی ما دربــاره اینکه چگونه خود را راضی به حضور در میدان سیاســت کرده، میگوید: «ورزشکارها باید نسبت به مردمی که آنها را به سطح بزرگتری رساندهاند مسئول باشند. ما فوتبالیستها اگر دلخوش هستیم به اینکه طرفداران همچنان ما را تشــویق میکنند و این مســئله بخش مهمی از هویت ماســت، پس باید در چنین روزهایی مسئولانه عمل کنیم. متأسفانه بعضی از چهرههایی که ازشــان انتظار بیشــتری میرفت، این کار را انجام ندادند. منظور من رأیدادن به نامزد خاصی نیســت؛ اما وقتی میبینم بعضیها بهدنبال مصلحتی هستند که در آن فقط نفع خودشان هست، تعجب میکنم، بهخصوص که گفتم فوتبال ورزش هواداری اســت و اگر شــما نسبت به آنهایی که تشویقتان میکنند و قیمتتان را بالا میبرند احســاس مسئولیت نکنید، یعنی نســبت به هیچچیز دیگر مســئول نیستید». با توجه به قطعیت ریاســتجمهوری حسن روحانی، از کریمی دربــاره انتقادهای قبلــیاش از این دولت میپرسیم. کاپیتان سابق تیم ملی ایران میگوید: «من یک بار زیر یک پســت از کندی دولت در رسیدگی به مشکات مردم خوزستان انتقاد کردم؛ ولی در فضای عمومی و در شرایطی که همه ببینند، فکر هم میکنم اینجور توجهنشاندادنها وظیفه ماست. البته خدا را شــکر شــنیدهام که دولت در خوزســتان اقدامات خوبی کرده و همه چیزی که ما دوســت داریم اتفاق بیفتد همین اســت. اینکه یک مملکتِ آبادتر داشته باشــیم که جای زندگی بهتری باشد». از علی کریمی درباره انتظاراتش از دولت سؤال میکنیم و او اینطور جواب میدهد: دولت با رأیای که از مردم گرفته باید قویتر و محکمتر عمل کند. به اعتقاد من مسئولیت دولت در چهار ســال دوم حالا بیشــتر هم هست و آقای روحانی باید به وعدههایی که داده تا حد امکان عمل کند. بههرحال یادمان باشــد میــدان انتخابات فقط جلب نظر مردم نیست و تعهد در پی انتخابات روی دوش برنــده قرار میگیــرد. البته مردم هم باید به دولت کمک کنند. درعینحال آنهایی که رأیشان فرد دیگری بود هم باید پشت این دولت باشند، چراکه همانطورکه گفتم همه ما برای ایران به میدان آمده بودیم نه برای شــخص یا فرد خاصی. این آرزوی من و همه ایرانیهاســت. امیدوارم آقای روحانی هم در همین مسیر قدم بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.