پایان کار شطرنجبازان در آسیا

Shargh - - ورزش -

سارا خادمالشریعه و پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا بهترتیب در جایگاههای دوازدهم و دهم ایســتادند. به گزارش ایسنا، دور نهم و پایانی مســابقات شــطرنج قهرمانی انفرادی آسیا به پایان رسید که سه تســاوی و یک شکست حاصل کار شــطرنجبازان ایرانــی در دور پایانــی بود. ســارا خادمالشریعه و وصال حامدینیا دو نماینده ایران در بخش بانوان و پرهــام مقصودلو و محمد طباطبایی دو نماینــده ایران در بخــش آزاد این رقابتها بودند. در پایان مسابقات، خادمالشریعه با چهار پیروزی، سه تساوی و دو شکســت و کسب 5.5 امتیاز به کار خود در رقابتهای آسیایی پایان داد و در جایگاه دوازدهم آسیا ایســتاد. حامدینیا نیز سه پیروزی، سه شکست و سه تساوی به دســت آورد. مقصودلو هم توانست چهار پیروزی، سه تساوی و دو شکست و مجموع 5.5 امتیاز را برای ایران به دســت آورد و رده دهم جدول ردهبندی آسیا را به خود اختصاص دهد. سه پیروزی، سه تساوی و سه شکســت نیز حاصل کار طباطبایی در ایــن رقابتها بود. مســابقات شــطرنج قهرمانی انفرادی آســیا به میزبانی کشور چین در شهر چنگدو از ۲۲ اردیبهشــت با برگزاری مســابقات دور اول آغاز شد. این مسابقات جواز حضور در رقابتهای جهانی را دربرداشــت که در بخش بانــوان تنها قهرمان و در بخش آقایان چهار نفر اول به مســابقات جام جهانی فیده که شهریور سال جاری در کشور گرجستان برگزار میشود، اعزام خواهند شد. این مسابقات در مجموع بالغ بر ۷5 هزار دلار جایزه نقدی داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.