برافراشتن پرچم ایران بر فراز اورست به دست 2 کوهنورد

Shargh - - ورزش -

دو کوهنورد ایرانی توانســتند قله اورســت را فتح کنند. به گزارش ایسنا، جواد نوروزی و مهدی قلیپور، دو کوهنورد ایرانی هســتند که توانســتند دیروز صبح قله به اورســت صعود کنند و پرچم ایــران را بر فراز این قله به اهتــزاز درآورند. جواد نــوروزی از 19 فروردیــن و مهــدی قلیپور از 1۲ فروردین به قصد صعود به اورســت عازم کشــور نپــال شــده بودند. مهــدی قلیپور در ســال 95 با صعود به قلــه خان تنگری موفــق به تکمیل صعودهای پنجگانه منطقه شــوروی سابق شد و نشان پلنگ برفی را دریافت کرد. او تاکنون توانسته به قلههای اسماعیل ســامانی، کورژنوسکایا، قله پوبدا، قله ابنســینا، خــان تنگری، گاشــربروم 1، گاشربروم ۲، ماناسلو، اوشبا، لوتسه و نانگا پاربات صعود کنــد. جواد نوروزی نیــز موفق به تکمیل پنج صعود منطقه شوروی سابق و دریافت نشان پلنگ برفی شده است. او موفق به صعود به قلل اســماعیل سامانی، قله کورژنوســکایا، قله پوبدا، قله ابنســینا، قله خان تنگــری، قله آیلند پیک و قله آرارات شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.